SOD

SOD
SOD - státní odborný dozor

SOD

SOD se řídí

  • zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • vyhláškou č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

SOD vykonávají:

Ministerstvo dopravy
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob.


Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy


Celní úřady
- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy.
- podávají dopravním úřadům návrhy na zahájení řízení o uložení pokuty


VSD (Vrchní státní dozor) vykonává:

Ministerstvo dopravy
- ve všech věcech silniční dopravy


Kontrolu vykonávají podle zákona o silniční dopravě:

Policie ČR
- v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu kontroluje, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými zákonem o silniční dopravě, zda vozidlo v provozu je stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů.


Orgány inspekce práce
- v rámci dozoru nad bezpečností práce kontrolují splnění podmínek stanovených zákonem o silniční dopravě, pokud souvisejí s bezpečností práce.Zpět na výpis článků