Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění
1. 2. 2005 0:00:00Řidičské průkazy

·          o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění řidičského žadatel žádá u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště na území České republiky (obvyklé bydliště – trvalý pobyt, u osoby, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, je to místo kde daná osoba pobývá 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb), a to na základě žádosti o řidičské oprávnění

·          žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění

·          žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů

·          žadatel k žádosti o udělení řidičského oprávnění dále dokládá náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., kterými jsou

-       platný doklad totožnosti

-       doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

-       doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců

-       doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky

-       čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.)

-       doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 – vztahuje se k rozšíření řidičského oprávnění (např. pro rozšíření řidičského oprávnění o skupinu C musí být daná osoba již držitelem řidičského oprávnění skupiny B, což je schopna prokázat platným řidičským průkazem s uvedením řidičského oprávnění skupiny B)

-       jedna průkazová fotografie

·          na řízení o udělení řidičského oprávnění se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, které je, po splnění veškerých zákonem stanovených podmínek, ukončeno vydáním řidičského průkazu

·          pokud jsou splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydává se v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů

·          řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

·          vydání řidičského průkazu je zpoplatněné správním poplatkem ve výši 50,- Kč

·          právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění  je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb ., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 


Zpět na výpis článků