Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu
1. 2. 2005 0:00:00Řidičské průkazy


VZOR ŽÁDOSTI (rtf; 48 kB) 
 
• Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory (pdf; 184 kB) mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy
 
• Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky
 
• žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. platného řidičského průkazu
 
• žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu vyřizují příslušná (podle místa obvyklého bydliště) pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
 
• žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím zmocněnce 
 
• k žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)
 
• jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání)
 
• mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, převzetí prostředníctvím zmocněnce není možné 
 
• vyřízení žádosti ze zákona podléhá správnímu poplatku ve výši 50 Kč
 
• právní postup vyřízení žádosti je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, Úmluvou o silničním provozu z Vídně (1968), Úmluvou o silničním provozu ze Ženevy (1949), vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků