Žákovské jízdné - informace pro uživatele

Žákovské jízdné - informace pro uživatele
Žákovské jízdné

Praktické informace o žákovském jízdném

Praktické informace o žákovském jízdném

 
Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání se prokazuje "žákovským průkazem" (podle vzorů zveřejněných v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy - viz odkaz na metodický pokyn na stránce sekce "Pro dopravce"). V MHD je poskytována sleva pro žáky a studenty ve výši 50 % z časových jízdenek, která byla poskytována již před zavedením žákovského jízdného a neřídí se níže uvedenými podmínkami.
 Průkazy jsou vydány: 
 • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5% z plného/obyčejného jízdného)
 • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 75% z plného/obyčejného jízdného)
Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Průkazy taktéž budou vystavovány i pro cesty na internáty a koleje (potvrdí škola).
 
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.
 
Jedná - li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy, popřípadě názvy částí obce.
 
Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.

 

Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady a obvyklým způsobem ji zveřejní.

 

Platnost průkazů:
 • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu;
 • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok. 
Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu.
 
Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.
 
Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejní dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici.
 
Žáci a studenti si mohou tiskopis průkazu opatřit již před začátkem školního roku. V případě zájmu škol o urychlení agendy s vystavováním průkazů spojené mohou na tento tiskopis žákovi potvrdit docházku školy ještě koncem srpna tak, aby se žáci vyhnuli frontám, které na začátku září na místech ověřování průkazů u dopravců pravděpodobně vzniknou.
 


Postup při vystavení průkazu

Jedná se o výtah z metodického pokynu vyvěšeného v sekci "Pro dopravce".

 

1. Po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu žák (případně zákonný zástupce) vyplní čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem údaje:

- jméno, příjmení, datum narození,

- místo svého trvalého pobytu případně trvalého bydliště jiného, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě místo koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště") - uvedeno v kolonce „Z";

 • pro upřesnění místa bydliště se uvede v této kolonce příslušný okres, při nedostatku místa může být doplňující záznam uveden v kolonce „Razítko a záznamy dopravce",
 • v případě žáka s bydlištěm mimo ČR se neuvádí místo jeho bydliště, ale pohraniční bod na trase nejkratší či časově nejvýhodnější mezi místem jeho bydliště a místem školy či koleje/internátu;

 

- místo sídla školy; u žáků s trvalým bydlištěm v ČR navštěvující zahraniční školu pohraniční bod - uvedeno v kolonce „Do",

- na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování.

2. Pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu:

- ověří skutečnost, že se jedná o žáka denního studia,

- označí způsob dojíždění:

 • u vzoru žákovského průkazu A a B (viz Příloha č. 1 Metodického pokynu):
 1. přeškrtnutý symbol „kladívka" - žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích
 2. ponechaný symbol „kladívka" - žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny
 • u vzoru C (viz Příloha č. 1 Metodického pokynu):
 1. ponechaný symbol So/Ne - žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích
 2. přeškrtnutý symbol So/Ne - žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny


- vyplní údaj o platnosti průkazu, u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (mimo měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu; u žáků starších 15 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden školní/akademický rok.

 • Platnost průkazu u žáků starších 15 let musí být ukončena ke dni 30. 6. příslušného školního roku nebo nejdéle do 12 kalendářních měsíců od zahájení příslušného akademického roku.

- vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, uvede na rubu průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní/akademický rok konkrétní dny v týdnu, kdy výuka probíhá

 

Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy na rubové straně průkazu razítkem, podpisem a vyznačením příslušného školního/akademického roku.


3. Žák (zákonný zástupce žáka) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok. Současně přiloží fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm.


4. Osoba pověřená dopravcem:

- porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v občanském průkazu (popř. jiném úředně vydaném dokladu obsahujícím potřebné údaje) žáka staršího 15 let; žáci mladší 15 let předkládají rodný list, platný cestovní pas či občanský průkaz;

Žák dále dokládá:

 • v případě dojíždění do internátu/koleje dokládá toto místo (kolonka „Z" respektive „Do" pro průkaz mezi místem bydliště a kolejí/internátem resp. kolejí/internátem a školou) rozhodnutím o přidělení místa na koleji/internátu,
 • v případě, že navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, předkládá Rozhodnutí Ministerstva školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na středních/vysokých školách v ČR,
 • v případě, že navštěvuje zahraniční základní školu, předloží potvrzení o studiu na základní škole v ČR, na které je zapsán;

 

- připevní předloženou fotografii, přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii,

- opatří průkaz razítkem a podpisem,

- líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

 

 

Používání žákovského jízdného

 
Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce vydá jízdenku za žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro celý cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popřípadě pro část tohoto úseku při použití více dopravců a nutných přestupech).
 
Železniční dopravci přiznávají žákovské jízdné pouze ve 2. vozové třídě. Žákovská sleva se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.
 
V jednotlivých systémech integrované dopravy organizátoři zveřejní obvyklým způsobem podmínky pro poskytování žákovských slev. Podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn.

 

V mezinárodních autobusových spojích obecně nelze slevu využít, neboť státem nařízené slevy se vztahují pouze na vnitrostátní dopravu.Zpět na výpis článků