III. dodatečná výzva k předkládání žádostí o spolupráci při instalaci transponderu AIS a prohlížeče

III. dodatečná výzva k předkládání žádostí o spolupráci při instalaci transponderu AIS a prohlížeče elektronických plavebních map formátu Inland ECDIS
17. 1. 2018 9:52:52Vodní doprava

Projekt IRIS Europe III a zavedení aplikace Automatic Identification Systém (AIS) v ČR

Projekt IRIS Europe III byl implementačním pilotním projektem podporovaným Evropskou unií z rozpočtových prostředků programu TEN-T, který navazoval na předchozí projekty tohoto typu IRIS Europe a IRIS Europe II. Cílem projektu IRIS Europe III bylo pokračovat v rozvoji říčních informačních služeb na základě požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách na úrovni Společenství a souvisejících nařízení Evropské komise o jednotlivých hlavních směrech RIS. Projekt řešil zejména rozšíření mezinárodní výměny dat, automatické generování statistik ve vnitrozemské plavbě a současně definoval další aspekty říčních informačních služeb, jako jsou například standardy kvality a jejich zavedení do praxe.
V rámci projektu IRIS Europe III, který byl programem Evropské unie, bylo realizováno v České republice pilotní zavedení aplikace Automatic Identification System (AIS), která umožňuje sledovat aktuální polohu plavidel na vodní cestě, což umožňuje výrazné zvýšení bezpečnosti plavby, zefektivnění proplavovacích cyklů na plavebních komorách a v neposlední řadě rovněž usnadňuje výkon kontrolní činnosti. Za účelem umožnění plnohodnotného využívání této aplikace byla součástí projektu nejen instalace 2 pobřežních stanic, ale i nákup transponderů za účelem jejich umístění na plavidlech.
Využívání aplikace AIS je v současné době povinné v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a v celé Rýnské oblasti. Ve výhledu se předpokládá zavedení povinnosti využívání aplikace AIS ve většině států EU, a tedy i v České republice.
S ohledem na uvedené skutečnosti byly v období od srpna do října 2014 zveřejněny 3 výzvy k předkládání žádostí o spolupráci při instalaci transponderu AIS a prohlížeče elektronických plavebních map formátu Inland ECDIS a následně ještě dvě dodatečné výzvy v období od července do listopadu 2015.
V zájmu zajištění maximální možné vybavenosti plavidel transpondery AIS, a to zejména v rámci pilotního provozu této aplikace, bylo rozhodnuto o vypsání III. dodatkového kola pro předkládání žádostí.

Text výzvy s podrobnými podmínkami a další přílohy jsou uvedeny níže v samostatných souborech.

 

Podmínky pro zapůjčení transponderu AIS a prohlížeče elektronických plavebních map formátu Inland ECDIS

Provozovatel plavidla může podat žádost o spolupráci při instalaci transponderu AIS a prohlížeče elektronických plavebních map za splnění následujících podmínek:
  • instalace je možná pouze na plavidla jiná než malá s vlastním strojním pohonem, která nejsou ve vlastnictví státu,
  • žadatel musí prokázat ověřenou kopií příslušných částí lodního deníku, že vybavované plavidlo plulo v posledních 3 letech buď pouze v ČR, a to na vodních cestách třídy IV nebo vyšší, nebo v tomto období zajelo minimálně 3x do ČR,
  • žadatel musí k žádosti přiložit výpis z evidence plavidel ČR nebo jiného členského státu EU anebo rozhodnutí plavebního úřadu o povolení zvláštní přepravy podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný doklad jiného členského státu EU,
  • žadatel musí k žádosti přiložit čestné prohlášení, že provozovatel plavidla není v insolvenci, nemá nedoplatky na daních a v sociálním a zdravotním pojištění. Součástí tohoto prohlášení, jehož vzor je přílohou této výzvy, je rovněž potvrzení, že plavidlo, na němž má být instalován transponder AIS a prohlížeč elektronických plavebních map formátu Inland ECDIS, nebylo ke dni vyhlášení této výzvy vybaveno transponderem AIS,
  • žadatel uhradí všechny náklady spojené s instalací transponderu a jeho příslušenství.
V rámci spolupráce při instalaci transponderu AIS bude uzavřena Smlouva o spolupráci při pilotním zavedení aplikace Říčních informačních služeb Automatic Identification System a bezplatném poskytnutí užívání AIS transponderu s prohlížečem Inland ECDIS. Návrh smlouvy je uveden v příloze. Provozovatel plavidla je povinen zajistit přistavení plavidla na místo instalace transponderu AIS a uhradit náklady spojené s instalací transponderu a jeho příslušenství ve smyslu výše zmíněné smlouvy.

Termín pro podávání žádostí a způsob podávání žádostí

Žádosti o spolupráci při instalaci transponderu AIS na plavidla je možno podávat v rámci III. dodatečné výzvy v období od 17. 1. 2018 do 12. 2. 2018 do 13:00 hodin osobně či je doručit poštou na níže uvedenou adresu pro podávání žádostí.
Žádost musí být doručena ve výše uvedené lhůtě pro podání žádostí. V opačném případě bude žádost vyřazena.
Správce Programu má možnost zastavit realizaci akce, v tomto případě budou informace o zastavení zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Hodnocení předložených žádostí

U všech předložených žádostí bude hodnocen jejich soulad podmínkami programu uvedenými ve výzvě. Hodnocení proběhne po uplynutí termínu pro podávání žádostí. V případě, že počet obdržených žádostí bude vyšší, než počet transponderů AIS, které jsou k dispozici, budou přednostně vybavena ta plavidla, u nichž byla žádost doručena na MD ČR dříve, přičemž rozhoduje datum a čas přijetí podatelnou MD.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků