Dotační program pro ochranu měkkých cílů

Dotační program pro ochranu měkkých cílů
18. 1. 2019 14:39:18Úřední deska


Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany a zabezpečení významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2019.

V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“ (usnesení vlády č. 293/2017) Ministerstvo dopravy dle usnesení vlády č. 527/2017 vyhlašuje Dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2019 (dále jen „Program“).
Prioritou Programu je zvýšení odolnosti měkkých cílů vůči závažným násilným a teroristickým útokům.
Oblasti dotační podpory se zaměřují na:
  1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
  3. vzdělávací akce;
  4. výcvikové akce;
  5. cvičení;
  6. financování bezpečnostního a administrativního pracovníka. 
Žadatelé o dotaci z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené: Příjemcem dotace z Programu může být pouze kraj a hl. m. Praha, která má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje).

Žádosti budou zasílané prostřednictvím datové schránky Ministerstva dopravy – ID n75aau3. Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.
Termín pro podání žádostí je do 4. března 2019. K žádostem podaným po termínu nebude přihlíženo.
V případě neúplné žádosti je Ministerstvo dopravy oprávněno vyzvat žadatele dotace, aby ve stanovené lhůtě objasnil a/nebo doplnil předložené údaje a doklady, příp. doplnil chybějící údaje nebo doklady.
V případě dalších konzultací lze zaslat dotaz na emailovou adresu sekretariat.030@mdcr.cz.

 

Ing. Pavel Kratochvíl
 
zástupce ředitele
Odbor bezpečnostní

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků