Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
5. 12. 2016 9:33:30|Řidičské průkazy

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

03.Pojmenování (název) životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Držitel řidičského průkazu nebo pozůstalí po zemřelém držiteli řidičského průkazu nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz (ŘP) nebo mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) je povinen odevzdat držitel, jehož ŘP nebo MŘP je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění a dále ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat ŘP nebo MŘP platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Odevzdejte ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o odevzdání ŘP nebo MŘP.

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.(odkaz na portál veřejné správy)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, platný doklad totožnosti,  v případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění zároveň jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech .

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP:

  • při převzetí nového ŘP nebo MŘP vydaného náhradou za neplatný

  • nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci

  • nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

  • nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů

  • v případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu  ŘP nebo MŘP zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 20.02.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

02.12.2016

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situaceZpět na výpis článků