Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
6. 12. 2016 8:57:31|Řidičské průkazy

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu


03. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP).

04. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého ŘP nebo MŘP je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Neprodleně oznamte tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte obvyklé bydliště. Ztrátu a zejména odcizení uvedených dokladů doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: 

  •  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),

  •  jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech

  • při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.
    I když není nutné tuto skutečnost Policii ČR hlásit, tak vám tento postup přesto doporučujeme.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 " Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu"  je k dispozici na všech příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy  Žádost o vydání řidičského průkazu je od data 19.01.2013 tisknuta přímo ze systému registru řidičů, a tudíž vyžaduje osobní přítomnost žadatele.


12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč. V případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze na území ČR.
Současně je vhodné  podat žádost o vydání nového ŘP. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nový ŘP.
Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Týká-li se výše uvedené oznámení  MŘP bude vám nový MŘP vystaven neprodleně (zpravidla na počkání), ale to jen v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního  ŘP (v tomto případě musí být nejdříve vydán  ŘP a na jeho základě pak lze vydat  MŘP). 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
(Řidičský průkaz)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
(Evidenční karta řidiče)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Výměna řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

06.12.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

06.12.2016

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace



Zpět na výpis článků