Právní předpisy

Právní předpisy
Legislativa a často kladené dotazy
Právní předpisy

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů:

Vnitrostátní předpisy

• zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě
• vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
• vyhláška   č. 122/2014 Sb, o jízdních řádech linkové dopravy
• vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravy
• zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Evropské předpisy


• Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě -
• Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
• Nařízení EPaR (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
• příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
• nařízení EPaR (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (viz příloha), o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
• nařízení Komise (EU) č. 361/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98
• Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče - viz příloha
• Rozhodnutí komise č. 959/2009; o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

Mezinárodní dohody


• Konsolidované znění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR uveřejněné jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb.m.s.
• Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR) uveřejněná jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2006 Sb.m.s.
• Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS) uveřejněná jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2003 Sb.m.s. + její přílohy

 

Zpět na výpis článků