Ověření Tachografu

Ověření Tachografu
Legislativa a často kladené dotazy
Text převzat z internetových stránek Centra služeb pro silniční dopravu - https://www.cspsd.cz/

Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku neshodují s hodnotami uloženými v paměti tachografu.

Ačkoliv na počátku tohoto problému někdy stojí nekvalitní práce autorizovaného metrologického střediska (AMS), může to nakonec přinést komplikace nejen dopravci, ale i samotnému řidiči.

Používání tachografů se řídí Nařízením (EHS) 3821/85 a dále Nařízením (EU) 165/2014). Podle článku 13  Nařízení (EHS) 3821/85 jsou totiž zaměstnavatel a řidiči odpovědni za správné fungování a používání jak záznamového zařízení, tak karty řidiče. Pokud tachograf nepracuje správně, nemůže být při silniční kontrole žádný záznam provedený automaticky tachografem, uznán.

Aby se zajistilo, že zařízení bude pracovat správně a bude splňovat požadavky nařízení, je stanoveno, že analogový tachograf se musí podrobit pravidelné kontrole (ověření) nejpozději ve lhůtách 6 let, digitální tachograf ve lhůtách 2 let. Národní předpis – vyhláška č. 341/2002 Sb. však stanovila pro oba typy lhůtu 2 let a rozšířila povinnost kontrol u vozidel, kde není používání tachografů povinné a to ve lhůtě 5 let.

Kromě periodických prohlídek musí být navíc provedena kontrola vždy po opravě záznamového zařízení, změny skutečného obvodu pneumatik nebo změny charakteristického součinitele vozidla. U vozidel vybavených digitálním tachografem pak ještě při odchylce referenčního času UTC o více než 20 minut a při změně registrační značky vozidla.

Po každé kontrole a po každém zásahu schváleného pracovníka nebo dílny vyžadujícím úpravu nastavení samotného zařízení musí být v blízkosti tachografu nebo na něm samotném připevněn nový štítek nahrazující štítek předchozí. Štítek se zpravidla umísťuje na středním mezidveřním sloupku vozidla nebo rámu dveří, u autobusů pak často v prostoru předních vstupních dveří nebo na bočním okně vedle řidiče. Vždy ale musí být na viditelném a dobře přístupném místě.

Je třeba upozornit, že potvrzení o ověření tachografu jako náhrada za chybějící nebo nesprávný štítek se při silničních kontrolách neuzná. To slouží pouze pro potřebu provozovatele vozidla a je uloženo u něho v provozovně.

Instalační štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:
•jméno, adresu nebo firemní značku schváleného pracovníka nebo dílny,
•charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „w = … rev/km“ nebo „w = … imp/km“,
•účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „l = … mm“,
•datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.

U digitálního tachografu musí být dále doplněn o:
•konstantu záznamového zařízení ve tvaru „k“= …imp/km
•rozměr pneumatiky
•identifikační číslo vozidla
•další údaje, pokud je tachograf opatřen adaptérem

Tachograf je podle zákona č. 505/1990 Sb. stanoveným měřidlem, proto ho musí subjekty užívat pouze platně ověřený. To znamená, že musí být ověřen v předepsaných intervalech, za předepsaných podmínek a nesmí jevit známky narušení integrity (plomby).

Jedině tak může být řádně používán a řádně veden záznam o činnostech řidiče, tak jak to předepisuje Nařízení (EHS) 3821/85 a zákon č. 111/1994 Sb.

Za nesplnění povinností může být tuzemskému dopravci uložena sankce až do výše 350 000 Kč. Současně se dopouští porušení povinností stanovených zákonem o metrologii, za což lze uložit sankci až 1 000 000 Kč.

Také řidiči v takovém případě hrozí pokuta.

Z uvedeného vyplývá, že je ve vlastním zájmu dopravců, ale i samotných řidičů, aby si po provedeném pravidelném ověření tachografu zkontrolovali zejména plombu na snímači pohybu, ale také umístění a úplnost instalačního štítku. Předejdou tak nepříjemným událostem, které by mohly nastat při silničních kontrolách.
 

Zpět na výpis článků