Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepr

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2020 nazvaného „COVID - BUS II“

Bez-nazvu.png Příjem žádostí byl ukončen 24.7.2021, nyní bude probíhat jejich hodnocení.

Na začátek zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:
  1. Jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“;
  2. V období 5. října až 31. prosince jste provozovali aspoň 1 autobus v nepravidelné autobusové přepravě cestujících, který byl řádně nahlášen k podnikání příslušnému dopravnímu úřadu;
  3. V 4. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné autobusové dopravy o více než 50 %;
  4. Nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy);
  5. Na Váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení;
  6. Nebyli jste v likvidaci před 5. říjnem 2020.

Období, na které se podpora vztahuje

Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 5. října do 31. prosince, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

kalendr.jpg
 

Kdy mohu zažádat o podporu?

  • Žádosti budou přijímány od čtvrtka 24. června 2021
  • Výzva bude ukončena po 31 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 24. července 2021
S ohledem na množící se dotazy ohledně dokladu o nahlášení autobusů k podnikání dopravním úřadům sdělujeme následující:

K žádosti o dotaci je mimo jiné potřeba doložit doklad, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu v souladu s § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě . Splnění této  povinnosti lze doložit výpisem z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě u příslušného dopravního úřadu, ze kterého bude patrné, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu, nebo potvrzením vydaným tímto dopravním úřadem. Potvrzení vydané dopravním úřadem musí obsahovat identifikaci žadatele, SPZ autobusu, datum zařazení, příp. vyřazení autobusu a identifikaci osoby, která potvrzení vydala.

Nárok na dotaci Vám vzniká i za situace, kdy jste autobus dali do depozitu po 01.12.2019 a spolu s tím odhlásili autobus u dopravního úřadu. I o těchto skutečnostech bude záznam buďto v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě, nebo u příslušného dopravního úřadu a výpis nebo potvrzení lze vystavit.

Jsme si vědomi toho, že zpracování žádostí o výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě či o potvrzení o tom, že autobusy byly nahlášeny k podnikání, zabere dopravním úřadům nějaký čas, proto je možné podat žádost i bez tohoto potvrzení s tím, že nám toto potvrzení dodáte až následně. Žádost však v těchto případech doplňte o informaci o tom, že čekáte na vydání potvrzení, které dodáte následovně, abychom Vás zbytečně nevyzývali k jeho předložení.

Potvrzení o prokázání finanční způsobilosti v roce 2020 lze považovat za doklad o tom, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu v souladu s § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pouze v případě, že obsahuje všechny náležitosti požadované bodem 13.1. písm. c) výzvy. Toto potvrzení tedy musí být vydané příslušným dopravním úřadem a musí obsahovat identifikaci žadatele, SPZ autobusu, datum zařazení, příp. vyřazení autobusu, respektive údaj o tom, že konkrétní autobus byl v rozhodném období nahlášen k podnikání a identifikaci osoby, která potvrzení vydala.

Úplné znění výzvy a pravidel programu najdete na rovněž na úřední desce.Podání žádosti probíhá datovou schránkou nebo poštou.