Konvenční železniční systém - TSI

Konvenční železniční systém - TSI
04.11.2016 15:28:38Evropská unie na železnici
Konvenční železniční systém - TSI

TSI konvenčního evropského železničního systému

Technické specifikace pro interoperabilitu

 

Národní implementační plány pro jednotlivé subsystémy

Subsystém Zveřejněno Aktualizace NIP ke stažení
ENE Energetika 2015 2020 NIP TSI ENE
CCS Řízení a zabezpečení (ERTMS) 2017 2022 NIP ERTMS
SRT Bezpečnost v tunelech 2017 2022 NIP TSI SRT
PRM Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2017 2022 NIP TSI PRM
OPE Provoz a řízení dopravy 2015 2020 v aktualizaci

Národní implementační plány TSI v ostatních státech EU - web EC-DG MOVE
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interoperability_en
 

Seznam evropských právních předpisů s technickými požadavky na evropský konvenční železniční systém

 

Směrnice

2016/797
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

2020/424

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2016/798 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP)
Stávající konsolidované znění k  28/05/2020
2020/1530 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu​
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 23. 10. 2020). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
 

Zrušené směrnice

 
2008/57/ES
 
Konsolidované znění směrnice 2008/57/ES
(stav k 1.1.2015)
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19. července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinkem ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.
Zrušena směrnicí 2016/797 s účinkem od 16. června 2020.
2014/38/EU
 
Směrnice Komise  2014/38/EU ze dne 10. března 2014, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk
(Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 31. března 2014).
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2015.
2013/9/EU
 
 
Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 2. dubna  2013.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014.
2011/18/EU
 
 
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011.
2009/131/ES
 
 
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(Text s významem pro EHP)

2014/106/EU
Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 1. ledna 2015.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.
2001/16/ES
 
 
 
2010/C 97/03
2006/C 243/02
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
Směrnice 2001/16/ES je zrušena směrnicí 2008/57/ES s účinností ode dne 19.července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
Sdělení Komise 2010/C 97/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (2006/C 243/02)
2004/50/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

2007/32/ES
Směrnice Komise č. 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP) /účinné od 2.6.2007/
 

Zrušená Rozhodnutí a Nařízení

2004/446/ES
 
Rozhodnutí Komise 2004/446/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se vymezují základní parametry technických specifikací pro interoperabilitu pro subsystémy „Hluk", „Nákladní vozy" a „Využití telematiky v nákladní dopravě" podle směrnice 2001/16/ES
(účinné od 30. 4. 2004)
Rozhodnutí je nahrazeno rozhodnutím 2006/66/ES.
2006/62/ES
 
 
 
328/2012/EU
 
 
 
 
280/2013/EU
 
Nařízení Komise (ES) č. 2006/62 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě evropského konvenčního železničního systému (účinné od 19.1. 2006)
Zrušeno nařízením 1305/2014/EU.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému.
Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 8. května 2012.
Nařízení Komise (EU) č. 280/2013  ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému
Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 24. března 2013.
Zrušeno nařízením 1305/2014/EU.
2006/66/ES
 
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2006/66 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ evropského konvenčního železničního systému (účinné od 23.6. 2006)
Zrušeno Rozhodnutím č. 2011/229/EU z 4. dubna 2011.

2006/679/ES
Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 28.9. 2006)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2006/860/ES
 
Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému /oznámeno pod číslem K(2006) 5211/. (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí se použije v členských státech od 7.12.2006.
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2006/861/ES
 
Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 31.1. 2007)
Rozhodnutí 2006/861/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
2006/920/ES
 
Rozhodnutí Komise č. 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy "transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 14.2. 2007)
Rozhodnutí Komise 2006/920/ES se ruší s platnosti od 1. ledna 2012 a je plně nahrazeno rozhodnutím Komise 2011/314/EU.
2007/153/ES
 
 
Rozhodnutí komise 2007/153/ES ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A Rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A Rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (účinné od 6. 3. 2007)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2008/386/ES
 
 
Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008,kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565)
(účinné od 1.6.2008)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2007/756/ES
 
 
Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (platné od 23. listopadu 2007).

Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.
2008/163/ES
 
Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému /K (2007) 6450 v konečném znění/
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008
Toto Rozhodnutí je novelizováno Rozhodnutím 2011/291/EU s účinností od 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1303/2014/EU.
2008/164/ES
 
 
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES
Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému, K (2007) 6633 v konečném znění.
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému
Zrušeno rozhodnutím 1300/2014/EU
2009/107/ES
 
Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2009.

Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R0321
2009/561/ES
Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 5607) .
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2009.

Již není platné, Datum konce platnosti: 25/01/2012; Zrušeno 32012D0088
2010/79/ES
Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009,kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7787).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2010.
Konsolidované znění   k  01.04.2010
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2010/640/EU
Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179).
Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.

Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32012D0757
2011/201/EU
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.
Nařízení se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019
.
2011/201/EU
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.
Nařízení se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019
.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/274/EU
Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1301/2014/EU.
2011/275/EU
Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1299/2014/EU.
2011/291/EU
Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2737) (1)
Obsahuje novelu Rozhodnutí 2008/163/ES.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1302/2014/EU.
2011/314/EU
Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011 o technické  specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 3099) .
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2012.
Rozhodnutí je s účinností od 1. 1. 2014 nahrazeno rozhodnutím 2012/757/EU.
  445/2011
Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).
Zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2019/779   s účinkem ode dne 16. června 2020.
2012/88/EU
 


 
 
2012/696/EU 
 
 
2015/14/EU
 
 
 
Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K(2012) 172)
 Toto rozhodnutí se použije šest měsíců po jeho oznámení členským státům.
 Zrušeno nařízením 2016/919.
 Rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES se zrušují. Jejich ustanovení se však nadále používají, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu s TSI, jež tvoří přílohu uvedených rozhodnutí, a nevyžaduje-li žadatel použití tohoto rozhodnutí v souvislosti s projekty, které se týkají nových, obnovených nebo modernizovaných subsystémů – projekty, které jsou již značně rozpracované nebo jsou předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému  (oznámeno pod číslem C(2012) 7325)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013.
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2014) 9909)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2015.
2012/463/EU
Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) 
Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.
Již není platné, Datum konce platnosti: 25/01/2012; Implicitně zrušeno 32012D0088
2012/757/EU
 
 
Konsolidované znění
k 01.07.2015
 
2013/710/EU
 
2015/995/EU
Rozhodnutí Komise  2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES  (oznámeno pod číslem C(2012) 8075)
Tímto rozhodnutím se zrušují  rozhodnutí 2008/231/ES a 2011/314/EU s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.
Oprava rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES
(Úňední věstník Evropské unie L 345 ze dne 15. prosince 2012)
Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013) 8377) 
Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014
Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 20.7.2015). Použije se od 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Rozhodnutí 2012/757/EU se zrušuje
s účinkem ode dne 16. června 2021.
1300/2014/EU
Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/164/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.
2014/880/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784))
Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice. a použije se od 1. ledna 2015.
Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2015.
Zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2019/777 s účinkem od 16. června 2019. 
 

Platná ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ

2021/1328 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1328 ze dne 10. srpna 2021, kterým se stanoví požadavky na infrastrukturu použitelné na určité kategorie akcí v oblasti infrastruktury dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153


2009/965/ES

Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 8680)

Konsolidované znění k 01.01.2016

2010/234/EU

Rozhodnutí Komise 2010/234/EU ze dne 26. dubna 2010,kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546).
Pouze francouzské znění je závazné.

2010/245/EU

Rozhodnutí Komise 2010/245/EU ze dne 28. dubna 2010,kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588).
Pouze francouzské znění je závazné.

 2010/691/EU

Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice-České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)
Odchylka se přiznává do dne 31. prosince 2018.

2011/155/EU

Rozhodnutí Komise č.  2011/155/EU ze dne 9. března 2011 o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství  (oznámeno pod číslem K(2011) 1536)
(Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2011.

454/2011/EU

 

 

 


665/2012/EU
1273/2013/EU

 

 
2015/302/EU

 

 

2016/527   2019/775

Nařízení Komise  (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. , tj. dne 13. 5. 2011.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
​Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22. 7. 2012.

Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. 12. 2013).Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (18. 3. 2015). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

Nařízení Komise (EU) 2016/527 ze dne 4. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2016)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2011/665

2021/701 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2011/665 ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Text s významem pro EHP).
Změna 2019/776

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/701 ze dne 27. dubna 2021, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 18. května 2021)


2012/464/EU

Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4985) 

Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.

321/2013/EU

 

 

 


1236/2013/EU

 

 

 

2015/924/EU


  2019/776

Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (13.4.2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014. Avšak povolení k uvedení do provozu může být uděleno na základě TSI stanovené v příloze tohoto nařízení kromě bodu 7.1.2 již před 1. lednem 2014.

Nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (4. 12. 2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 7. července 2015). Použije se ode dne 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech
.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP).


1299/2014/EU


  2019/776

Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/217/ES a 2011/275/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)


1300/2014/EU

Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/164/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

 2019/772

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2022/721 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/721 ze dne 10. května 2022, kterým se opravuje české znění přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP).


1301/2014/EU


   2019/776

Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/284/ES a 2011/274/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)


1302/2014/EU

Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES a 2011/291/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii.

Změna 2019/776

1303/2014/EU

 

 

 

 

2016/912

Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/163/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) 2016/912 ze dne 9. června 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie.

Změna 2019/776


1304/2014
   2019/774

Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - hluk", kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2011/229/EU se s účinností od 1. ledna 2015 zrušuje. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy
(Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15. 06. 2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


1305/2014/EU

2018/278

2019/778

Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Nařízení (ES) č. 62/2006 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost (dne 1. ledna 2015).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/278 ze dne 23. února 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o strukturu zpráv, model údajů a zpráv a provozní databázi vozů a intermodálních jednotek, a kterým se přijímá norma IT pro komunikační vrstvu společného rozhraní.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (11. března 2018). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2016/919

Nařízení  Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 5.7. 2016). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Změna 2019/776

  2017/6

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.
Toto nařízení stanoví harmonogram pro zavedení evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“) na koridorech hlavní sítě.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2017/1474

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) (Text s významem pro EHP. )
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie t.j. dnem 12.09.2017).

2018/545

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2018/1614

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES. (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.
  Od 16. června 2021 členské státy registrují vozidla v evropském registru vozidel v souladu s článkem 7.
  Od 16. června 2024 používají členské státy funkci centralizované registrace.

2018/867

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice.  

2019/773 

2020/778 
      2021/2238

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí 2012/757/EU se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021. Dodatky A a C k příloze rozhodnutí 2012/757/EU se však mohou nadále používat, a to nejdéle do 16. června 2024.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/778 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2238 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o postupné ukončení platnosti zvláštních případů pro návěst „Konec vlaku“ (Text s významem pro EHP)

2019/776

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2019. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2019/777

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2019. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2019/779

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 16. června 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

2021/1730

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 6862)
 (Text s významem pro EHP)


Elektronické informace o nákladní dopravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 20. 08. 2020).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. listopadu 2017).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Text s významem pro EHP)

Dokumenty

•  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Stanovisko Komise 2018/C 269/01 ze dne 27. července 2018 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1301/2014 k inovativnímu řešení navrženému společností SNCF Réseau pro návrh trolejového vedení s cílem umožnit provozní rychlosti do 360 km/h (Pouze francouzské znění je závazné).

Doporučení Komise 2018/C 253/01 ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Sdělení Komise 2017/C 435/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu

Toto doporučení nahrazuje doporučení 2011/622/EU.

Doporučení Komise 2014/897/EU ze dne 5. prosince 2014 o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES

Doporučení 2011/217/ES se zrušuje.

Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (Evropská agentura pro železnice)

Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne 20. září 2011, týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
(Text s významem pro EHP) Nahrazeno doporučením 2014/881/EU.

Pravidla pro posuzování shody

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. ode dne 5. března 2019).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.
Článek 11 se použije ode dne 16. června 2019 v členských státech, které agentuře a Komisi oznámily záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 podle čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Nařízení (EU) č. 201/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.
Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 16. června 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učiní oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.


Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. Text s významem pro EHP.
Nahrazeno nařízením 2019/250/ES.

Rozhodnutí č. 1/2011 Výboru zřízeného podle dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES

Soubor předpisů a technických normativů pro realizaci základních požadavků na bezpečnost a provozní spolehlivost železničního systému, používaných v České republice (sestaven v souladu s čl. 8 odst. 2 a přílohy II směrnice 2004/49 /ES)

Neuplatnění technických specifikací interoperability
• Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Aktualizováno 11.05. 2022

 Zpět na výpis článků