Konvenční železniční systém - TSI

Konvenční železniční systém - TSI
4. 11. 2016 15:28:38Evropská unie na železnici

Konvenční železniční systém - TSI

TSI konvenčního evropského železničního systému

Seznam evropských právních předpisů s technickými požadavky na evropský konvenční železniční systém

Technické specifikace pro interoperabilitu

 
Směrnice
2016/797
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.
2020/424
Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
 
 
2008/57/ES
 
Konsolidované znění směrnice 2008/57/ES
(stav k 1.1.2015)
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19. července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinkem ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.
Zrušena směrnicí 2016/797 s účinkem od 16. června 2020.
2014/38/EU
 
Směrnice Komise  2014/38/EU ze dne 10. března 2014, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk
(Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 31. března 2014).
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2015.
2013/9/EU
 
 
Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 2. dubna  2013.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014.
2011/18/EU
 
 
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011.
2009/131/ES
 
 
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(Text s významem pro EHP)

2014/106/EU
Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 1. ledna 2015.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.
 
Zrušené směrnice
2001/16/ES
 
 
 
2010/C 97/03
2006/C 243/02
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
Směrnice 2001/16/ES je zrušena směrnicí 2008/57/ES s účinností ode dne 19.července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
Sdělení Komise 2010/C 97/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (2006/C 243/02)
2004/50/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

2007/32/ES
Směrnice Komise č. 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP) /účinné od 2.6.2007/
 
Zrušená Rozhodnutí a Nařízení
2004/446/ES
 
Rozhodnutí Komise 2004/446/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se vymezují základní parametry technických specifikací pro interoperabilitu pro subsystémy „Hluk", „Nákladní vozy" a „Využití telematiky v nákladní dopravě" podle směrnice 2001/16/ES
(účinné od 30. 4. 2004)
Rozhodnutí je nahrazeno rozhodnutím 2006/66/ES.
2006/62/ES
 
 
 
328/2012/EU
 
 
 
 
280/2013/EU
 
Nařízení Komise (ES) č. 2006/62 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě evropského konvenčního železničního systému (účinné od 19.1. 2006)
Zrušeno nařízením 1305/2014/EU.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému.
Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 8. května 2012.
Nařízení Komise (EU) č. 280/2013  ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému
Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 24. března 2013.
Zrušeno nařízením 1305/2014/EU.
2006/66/ES
 
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2006/66 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ evropského konvenčního železničního systému (účinné od 23.6. 2006)
Zrušeno Rozhodnutím č. 2011/229/EU z 4. dubna 2011.

2006/679/ES
Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 28.9. 2006)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2006/860/ES
 
Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému /oznámeno pod číslem K(2006) 5211/. (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí se použije v členských státech od 7.12.2006.
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2006/861/ES
 
Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 31.1. 2007)
Rozhodnutí 2006/861/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
2006/920/ES
 
Rozhodnutí Komise č. 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy "transevropského konvenčního železničního systému (účinné od 14.2. 2007)
Rozhodnutí Komise 2006/920/ES se ruší s platnosti od 1. ledna 2012 a je plně nahrazeno rozhodnutím Komise 2011/314/EU.
2007/153/ES
 
 
Rozhodnutí komise 2007/153/ES ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A Rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A Rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (účinné od 6. 3. 2007)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2008/386/ES
 
 
Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008,kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565)
(účinné od 1.6.2008)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2007/756/ES
 
 
Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (platné od 23. listopadu 2007).

Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.
2008/163/ES
 
Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému /K (2007) 6450 v konečném znění/
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008
Toto Rozhodnutí je novelizováno Rozhodnutím 2011/291/EU s účinností od 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1303/2014/EU.
2008/164/ES
 
 
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES
Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému, K (2007) 6633 v konečném znění.
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému
Zrušeno rozhodnutím 1300/2014/EU
2009/107/ES
 
Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2009.

Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R0321
2009/561/ES
Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 5607) .
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2009.

Již není platné, Datum konce platnosti: 25/01/2012; Zrušeno 32012D0088
2010/79/ES
Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009,kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7787).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2010.
Konsolidované znění   k  01.04.2010
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2010/640/EU
Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179).
Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.

Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32012D0757
2011/201/EU
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.
Nařízení se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019
.
2011/201/EU
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.
Nařízení se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019
.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/229/EU
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658) .
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.
Zrušeno nařízením 1304/2014/EU.
2011/274/EU
Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1301/2014/EU.
2011/275/EU
Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1299/2014/EU.
2011/291/EU
Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2737) (1)
Obsahuje novelu Rozhodnutí 2008/163/ES.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1302/2014/EU.
2011/314/EU
Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011 o technické  specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 3099) .
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2012.
Rozhodnutí je s účinností od 1. 1. 2014 nahrazeno rozhodnutím 2012/757/EU.
  445/2011
Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).
Zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2019/779   s účinkem ode dne 16. června 2020.
2012/88/EU
 


 
 
2012/696/EU 
 
 
2015/14/EU
 
 
 
Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K(2012) 172)
 Toto rozhodnutí se použije šest měsíců po jeho oznámení členským státům.
 Zrušeno nařízením 2016/919.
 Rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES se zrušují. Jejich ustanovení se však nadále používají, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu s TSI, jež tvoří přílohu uvedených rozhodnutí, a nevyžaduje-li žadatel použití tohoto rozhodnutí v souvislosti s projekty, které se týkají nových, obnovených nebo modernizovaných subsystémů – projekty, které jsou již značně rozpracované nebo jsou předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému  (oznámeno pod číslem C(2012) 7325)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013.
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2014) 9909)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2015.
2012/463/EU
Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) 
Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.
Již není platné, Datum konce platnosti: 25/01/2012; Implicitně zrušeno 32012D0088
2012/757/EU
 
 
Konsolidované znění
k 01.07.2015
 
2013/710/EU
 
2015/995/EU
Rozhodnutí Komise  2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES  (oznámeno pod číslem C(2012) 8075)
Tímto rozhodnutím se zrušují  rozhodnutí 2008/231/ES a 2011/314/EU s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.
Oprava rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES
(Úňední věstník Evropské unie L 345 ze dne 15. prosince 2012)
Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013) 8377) 
Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014
Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 20.7.2015). Použije se od 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Rozhodnutí 2012/757/EU se zrušuje
s účinkem ode dne 16. června 2021.
1300/2014/EU
Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/164/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.
2014/880/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784))
Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice. a použije se od 1. ledna 2015.
Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2015.
Zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2019/777 s účinkem od 16. června 2019. 
 
Platná ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ


2009/965/ES
Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(oznámeno pod číslem K(2009) 8680)
Konsolidované znění k 01.01.2016
2010/234/EU
Rozhodnutí Komise 2010/234/EU ze dne 26. dubna 2010,kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546).
Pouze francouzské znění je závazné.
2010/245/EU
Rozhodnutí Komise 2010/245/EU ze dne 28. dubna 2010,kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588).
Pouze francouzské znění je závazné.
 2010/691/EU
Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice-České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)
Odchylka se přiznává do dne 31. prosince 2018.
2011/155/EU
Rozhodnutí Komise č.  2011/155/EU ze dne 9. března 2011 o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství  (oznámeno pod číslem K(2011) 1536)
(Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2011.
454/2011/EU
 
 
 

665/2012/EU

1273/2013/EU
 
 

2015/302/EU
 
 2016/527   2019/775
Nařízení Komise  (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. , tj. dne 13. 5. 2011.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
​Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22. 7. 2012.

Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. 12. 2013).Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (18. 3. 2015). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.
Nařízení Komise (EU) 2016/527 ze dne 4. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2016)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
 2011/665
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2011/665 ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Text s významem pro EHP).
Změna 2019/776

2012/464/EU
Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4985) 
Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.
321/2013/EU
 
 
 

1236/2013/EU
 
 
 

2015/924/EU


  2019/776
Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (13.4.2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014. Avšak povolení k uvedení do provozu může být uděleno na základě TSI stanovené v příloze tohoto nařízení kromě bodu 7.1.2 již před 1. lednem 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (4. 12. 2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 7. července 2015). Použije se ode dne 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech
.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP).

1299/2014/EU


  2019/776
Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/217/ES a 2011/275/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)

1300/2014/EU
Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/164/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.
 2019/772
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

1301/2014/EU


   2019/776
Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/284/ES a 2011/274/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)

1302/2014/EU
Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES a 2011/291/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii.

Změna 2019/776
1303/2014/EU
 
 
 
 
2016/912
Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/163/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.
Nařízení Komise (EU) 2016/912 ze dne 9. června 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie.

Změna 2019/776

1304/2014
   2019/774
Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - hluk", kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2011/229/EU se s účinností od 1. ledna 2015 zrušuje. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy
(Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. dnem 15. 06. 2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

1305/2014/EU

2018/278

2019/778
Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Nařízení (ES) č. 62/2006 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost (dne 1. ledna 2015).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/278 ze dne 23. února 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o strukturu zpráv, model údajů a zpráv a provozní databázi vozů a intermodálních jednotek, a kterým se přijímá norma IT pro komunikační vrstvu společného rozhraní.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (11. března 2018). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j. 15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2016/919
Nařízení  Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 5.7. 2016). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Změna 2019/776
  2017/6
Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.
Toto nařízení stanoví harmonogram pro zavedení evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“) na koridorech hlavní sítě.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2017/1474
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) (Text s významem pro EHP. )
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie t.j. dnem 12.09.2017).
2018/545
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2018/1614
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES. (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.
  Od 16. června 2021 členské státy registrují vozidla v evropském registru vozidel v souladu s článkem 7.
  Od 16. června 2024 používají členské státy funkci centralizované registrace.
2018/867
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice.  
2019/773
 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (15.06.2019). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Rozhodnutí 2012/757/EU se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021. Dodatky A a C k příloze rozhodnutí 2012/757/EU se však mohou nadále používat, a to nejdéle do 16. června 2024.
2019/776
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2019. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2019/777
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2019. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2019/779
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 16. června 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. listopadu 2017).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Text s významem pro EHP)

Dokumenty

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)
Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Stanovisko Komise 2018/C 269/01 ze dne 27. července 2018 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1301/2014 k inovativnímu řešení navrženému společností SNCF Réseau pro návrh trolejového vedení s cílem umožnit provozní rychlosti do 360 km/h (Pouze francouzské znění je závazné).

Doporučení Komise 2018/C 253/01 ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP)
Národní implementační plán ERTMS (2017)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Sdělení Komise 2017/C 435/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
Toto doporučení nahrazuje doporučení 2011/622/EU.
Doporučení Komise 2014/897/EU ze dne 5. prosince 2014 o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES
Doporučení 2011/217/ES se zrušuje.
Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (Evropská agentura pro železnice)
Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne 20. září 2011, týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
(Text s významem pro EHP) Nahrazeno doporučením 2014/881/EU.

Pravidla pro posuzování shody
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. ode dne 5. března 2019).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.
Článek 11 se použije ode dne 16. června 2019 v členských státech, které agentuře a Komisi oznámily záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 podle čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Nařízení (EU) č. 201/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.
Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 16. června 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učiní oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. Text s významem pro EHP.
Nahrazeno nařízením 2019/250/ES.
Rozhodnutí č. 1/2011 Výboru zřízeného podle dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES
Soubor předpisů a technických normativů pro realizaci základních požadavků na bezpečnost a provozní spolehlivost železničního systému, používaných v České republice (sestaven v souladu s čl. 8 odst. 2 a přílohy II směrnice 2004/49 /ES)

Neuplatnění technických specifikací interoperability
• Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Aktualizováno 08. 04. 2020
 


Zpět na výpis článků