Vysokorychlostní železniční systém - TSI

Vysokorychlostní železniční systém - TSI
04.11.2016 15:32:13Evropská unie na železnici
Vysokorychlostní železniční systém - TSI

TSI pro interoperabilitu VRT

Seznam právních předpisů EU o technických požadavcích
na evropský vysokorychlostní železniční systém

Poznámka: Technické požadavky na evropský vysokorychlostní systém jsou zapracovány od roku 2014 do požadavků na konvenční železniční systém a jako samostatný předpis se nevydávají, proto se tato stránka nadále neaktualizuje.
 
2016/797 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.
 
2008/57/ES
 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19. července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinností ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.
 
Konsolidované znění směrnice 2008/57/ES (stav k 1.1.2015)
Zrušena směrnicí 2016/797 s účinkem od 16. června 2020.
2014/38/EU
 
 
 
Směrnice Komise  2014/38/EU ze dne 10. března 2014, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk
(Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 31. března 2014).
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2015.
2009/131/ES
 
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(Text s významem pro EHP)
2011/88/ES
 
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011.
2013/9/EU Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 2. dubna  2013.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014.
2014/106/EU Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 1. ledna 2015.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.
2011/155/EU
 
 
 
Rozhodnutí Komise č.  2011/155/EU ze dne 9. března 2011 o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství  (oznámeno pod číslem K(2011) 1536)
(Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2011.
2009/965/ES
 
Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(oznámeno pod číslem K(2009) 8680)
1996/48/ES
 
 
Směrnice Rady ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
Směrnice 96/48/ES je zrušena směrnicí 2008/57/ES s účinností ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti
2004/50/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
2007/32/ES Směrnice Komise č. 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
2002/730/ES Rozhodnutí komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Údržba“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1946)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/462/EU.
2002/731/ES Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1947)
Rozhodnutí 2002/731/ES se zrušuje rozhodnutím 2006/860/ES s účinností od 7.12.2006. Jeho ustanovení se však nadále použijí, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati - projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení současného rozhodnutí probíhá.
2002/732/ES Rozhodnutí komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1948)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2008/217/ES /K(2007) 6440/ s účinností od 1.7.2008. Ustanovení rozhodnutí 2002/732/ES se však nadále použijí, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati - projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
2002/733/ES Rozhodnutí komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1949)
Rozhodnutí 2002/733/ES se k 30.9.2008 zrušuje. Jeho ustanovení se však nadále používají, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu s TSI, a pokud jde o projekty týkající se nové tratě a obnovení nebo modernizace tratě stávající , které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
2002/734/ES Rozhodnutí komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1951)
Od 1. září 2008 se rozhodnutí Komise 2002/734/ES nepoužije.
2002/735/ES Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1952)
Rozhodnutí 2002/735/ES je od 1. září 2008 nahrazeno rozhodnutím 2008/232/ES. Ustanovení rozhodnutí Komise 2002/735/ES se však nadále použijí, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati - projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
2006/860/ES
 
 
Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému /oznámeno pod číslem K(2006) 5211/.
(Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2007/153/ES
 
 
 
Rozhodnutí komise 2007/153/ES ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A Rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A Rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (účinné od 6. 3. 2007)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2008/386/ES
 
 
Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008,kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565) (účinné od 1.6.2008)
Rozhodnutí je zrušeno rozhodnutím 2012/88/EU.
2007/756/ES
 
Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (platné od 23. listopadu 2007)
 
2008/217/ES
 
Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému /K (2007) 6440 v konečném znění/
Rozhodnutí se použije od 1. července 2008 a nahrazuje rozhodnutí 2002/732/ES.
Zrušeno rozhodnutím 1299/2014/EU
2008/163/ES
 
Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému, K (2007) 6450 v konečném znění
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.
Toto Rozhodnutí je novelizováno Rozhodnutím 2011/291/EU s účinností od 1. června 2011.
Zrušeno rozhodnutím 1303/2014/EU
2008/164/ES
 
 
Konsolidované znění
Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému, K (2007) 6633 v konečném znění.
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.
Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému
Zrušeno rozhodnutím 1300/2014/EU
2008/231/ES
 
 
Rozhodnutí Komise 2008/231/ES ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 356)
Rozhodnutí 2008/231/ES se použije ode dne 1. září 2008 a nahrazuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES. Od 1. září 2008 se rozhodnutí Komise 2002/734/ES nepoužije.
Rozhodnutí je s účinností od 1. ledna 2014 zrušeno rozhodnutím 2012/757/EU.
2008/232/ES
 
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 648)
Rozhodnutí 2008/232/ES se použije ode dne 1. září 2008 a zrušuje rozhodnutí Komise 2002/735/ES.
Zrušeno rozhodnutím 1302/2014/EU
2008/284/ES
 
 
Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne 6. března 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 807).
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2008 a nahrazuje Rozhodnutí 2002/733/ES
Zrušeno rozhodnutím 1301/2014/EU
2010/79/ES
 
Konsolidované znění
Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7787).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2010.
2010/640/EU
 
  Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179).
Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.
2010/713/EU

 
 
Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2011.
454/2011/EU
 
 
 
 
 
1273/2013/EU
 
Nařízení Komise  (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. , tj. dne 13. 5. 2011.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. 12. 2013).Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
 
Dále novelizováno nařízeními : 2015/302/EU , 2016/527
665/2012/EU Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22.7.2012.
2012/88/EU
 
 
 
 
 
 
 
2016/919
Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K(2012) 172)
 Toto rozhodnutí se použije šest měsíců po jeho oznámení členským státům.
 Rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES se zrušují. Jejich ustanovení se však nadále používají, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu s TSI, jež tvoří přílohu uvedených rozhodnutí, a nevyžaduje-li žadatel použití tohoto rozhodnutí v souvislosti s projekty, které se týkají nových, obnovených nebo modernizovaných subsystémů – projekty, které jsou již značně rozpracované nebo jsou předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.
Nařízení  Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 2012/88/EU se zrušuje.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 5.7. 2016).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
2012/696/EU Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému  (oznámeno pod číslem C(2012)7325)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013.
2012/462/EU Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4982) 
Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.
2012/463/EU Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) 
Rozhodnutí se použije ode dne 24. ledna 2013.
2012/757/EU
 
 
 
 
 
Oprava rozhodnutí Komise 2012/757/EU
 
2013/710/EU
 
 
 
2015/995/EU
Rozhodnutí Komise  2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES  (oznámeno pod číslem C(2012) 8075).
Tímto rozhodnutím se zrušují  rozhodnutí 2008/231/ES a 2011/314/EU s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.
Oprava rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES
(Úňední věstník Evropské unie L 345 ze dne 15. prosince 2012)
Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013)8377) 
Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014
Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 20.7.2015). Použije se od 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
321/2013/EU
 
 
 
 
 
1236/2013/EU
 
Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (13.4.2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014. Avšak povolení k uvedení do provozu může být uděleno na základě TSI stanovené v příloze tohoto nařízení kromě bodu 7.1.2 již před 1. lednem 2014.
Nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (4. 12. 2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
 
aktualizováno k 28. 06. 2018.
 
Poznámka:
Po účinnosti směrnice 2008/57/EU se nové samostatné technické specifikace pro interoperabilitu pro vysokorychlostní železniční systém zpravidla nevydávají. Nové technické specifikace obsahují technické parametry pro konvenční i vysokorychlostní železniční systém.

 
 
 
Informační materiály
• Zvláštní zpráva č. 19/2018 Evropského účetního dvoru  „Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě“ (2018/C 225/04)

Sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (Evropská agentura pro železnice)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice 1996/48/ES :

Sdělení Komise 2010/C 97/02 v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996
o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
(2005/C 236/03)

• Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému  (2006/C 68/11)
 
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (2006/C 244/03)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996
o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
(2006/C 332/08)


Zpět na výpis článků