Ostatní legislativa a koncepce v drážní dopravě

Ostatní legislativa a koncepce v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě

Koncepce

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050​

Rozvoj dopravni infrastruktury do roku 2050

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030

Národní předpisy o kombinované dopravě
Vyhláška MZV č. 85/1973 Sb. o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
Vyhláška MZV č. 57/1976 Sb. o Celní úmluvě o kontejnerech 
Vyhláška MZV č. 20/1977 Sb. o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě
Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
Sdělení MZV č. 35/1995 Sb. o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)

Ostatní

• Vyhláška 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 80/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
Vyhláška č. 192/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
Vyhláška nabývá  účinnosti dne 1. července 2017

Cenový věstník č. 16/2019
Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Obsahuje mimo jiné
Část II Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny
3. Užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček
4. Veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky
5. Užití zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy
6. Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu – z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy
7. Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2

• Vyhláška MD a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností 

- Vyhláška č. 28/1967 Sb. je účinná od 1.5.1967 (vyhlášena v částce č. 10/1967 Sb.)

 Vyhláška MD č. 266/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 

- Vyhláška č. 266/1995 Sb. je účinná od 17.11.1995 (vyhlášena v částce č. 69/1995 Sb.)

• Vyhláška MDS č. 153/1997 Sb., kterou se zrušují směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 

- Vyhláška č. 153/197 Sb. je účinná od 1.10.1997 (vyhlášena v částce č. 54/1997 Sb.)

• Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 

 - Účinnost od 1. září 2014 

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- Účinnost od 1. ledna 2007

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Účinnost od 1. ledna 2003

• Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, ve znění nařízení vlády č. 83/2005 Sb.  

Nařízení vlády č. 322/2002 Sb. je účinné dnem vzniku akciové společnosti České dráhy, tj. od 1.1.2003 (vyhlášeno v částce č. 118/2002 Sb.).

- Nařízení vlády č. 83/2005 Sb. je účinné od 23.2.2005 (částka č. 24/2005 Sbírky).

 Nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Nařízení vlády č. 370/2007 Sb., nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

• Sdělení MDS č. 524/2002 Sb. o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy 

České dráhy, a.s. vzniká ke dni 1.1.2003 (vyhlášeno v částce č. 181/2002 Sb.)Zpět na výpis článků