Obecné informace

Obecné informace
16.05.2024 9:19:14Přeprava nebezpečných věcí drážní dopravou
Obecné informace

Podmínky přepravy nebezpečných věcí

Zkoušky a školení - viz samostatná stránka

Aktuality

Číslo dohody Název mnohostranné dohody Platnost do
1/2024 přeprava odpadu kontaminovaného volným azbestem
(UN čísla 2212 a 2590)
31. 12. 2024
1/2022 přeprava zbytků barev (odpadů) 31. 7. 2025
4/2021 přeprava nebezpečné věci
BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ třídy 2
30. 6. 2025
Text uvedených mnohostranných dohod dle 1.5.1.1 RID v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na webu OTIF.

RID 2023

V částce 9, ročník 2023 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2023 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 56. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 27. května 2020), vyhlášené pod č. 16/2021 Sb. m. s.
 
Dokument je přístupný na této adrese.


RID 2023 – prezentace ze dne 26. 1. 2023

Změny RID 2023 – souhrnný dokument v češtině ze dne 22. 11. 2022

RID NOT 2023 souhrnný dokument změn v angličtině ze dne 1.7.2022 


• V Úředním věstníku EU č. L 312 bylo dne 3. září 2021 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1436 ze dne 31. srpna 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí za účelem povolení některých vnitrostátních odchylek (oznámeno pod číslem C(2021) 6156) (Text s významem pro EHP) 

• V Úředním věstníku EU č. L 408 byla vyhlášena dne 4. prosince 2020
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES s ohledem na přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (Text s významem pro EHP)

Směrnice EU 2020/1833, jejímž cílem je přizpůsobit přílohy Směrnice 2008/68/ES vědeckému a technickému pokroku, uvádí v platnost novelizaci předpisů o přepravě nebezpečných věcí pro silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu (ADR/RID/ADN 2021) do evropského práva. Zároveň jsou členské státy EU povinny tyto předpisy implementovat do vnitrostátního práva.

Pokyn byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie L 408 dne 4. prosince 2020, čímž směrnice vstoupila v platnost ke dni 24. prosince 2020.


RID 2021

V částce 11, ročník 2021 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 55. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 30. května 2018), vyhlášené pod č. 22/2019 Sb. m. s.

Dokument je přístupný na této adrese.


RID 2021 – prezentace ze dne 28. 1. 2021
 
Změny RID 2021 – souhrnný dokument v češtině ze dne 26. 10. 2020

RID NOT 2021 e notification texts 

• V Úředním věstníku EU č. L 284 bylo dne 01. září 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1241 ze dne 28. srpna 2020, kterým se členským státům povoluje přijetí některých odchylek podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem C(2020) 5797) (Text s významem pro EHP)

• Informace Komise v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2020/649
Podle článku 2 rozhodnutí Rady (EU) 2020/649 ze dne 7. května 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečného zboží Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (RID), Komise sděluje, že rozhodnutí přijatá uvedeným orgánem a použitelná od 1. ledna 2021 jsou k dispozici na adrese: NOT-RID-20016-eamendments_2021

• Rozhodnutí Rady  (EU) 2020/649 ze dne 7. května 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečného zboží Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

Archiv

RID 2019

 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 54. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 25. května 2016), vyhlášené pod č. 20/2017 Sb. m. s. Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2019 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

 

• V Úředním věstníku EU L 299/58  byla dne 26.11. 2018 vyhlášena Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU L 42 byla dne 15. 2. 2018 vyhlášena  Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2018.
Konsolidované znění směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí 
   (stav k 02. 07. 2018)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2018) 4003)

RID 2017

• V částce 11, ročník 2017 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2017 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 53. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 22. května 2014), vyhlášené pod č. 19/2015 Sb.m.s.
Úplné znění Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) se všemi změnami a doplňky, platné od 1. 1. 2017, bylo zveřejněno ve francouzském originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 11, jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 20/2017 Sb.m.s. (Úplné znění RID 2017 ve francouzské a české verzi).
Odkaz ke stažení předpisu:
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2017m/sb0011-2017m.pdf

V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení (Dopravní noviny)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229
 

RID 2015

Úplné znění Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) se všemi změnami a doplňky, platné od 1. 1. 2015, bylo zveřejněno ve francouzském originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 11, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 19/2015 Sb.m.s.
Sdělení MZV č. 19/2015 Sb.m.s. (Úplné znění Řádu RID 2015 ve francouzské a české verzi)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)
• Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/218/EU ze dne 6. května 2013, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505)
• Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/188/EU ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)
Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
• Ve Sbírce zákonů, částka 93, bylo dne 19. července 2011 vyhlášeno Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Toto nařízení nabývá účinnost dnem 20. července 2011.
Nařízení vlády zrušuje:
1. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
2. Část patnáctá nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

• Ve Sbírce mezinárodních smluv, v částce 11/2011 bylo dne 12.4.2011 vyhlášeno  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Písemné pokyny budou od ledna  2011  povinné i při přepravě nebezpečných věcí  na železnici

Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)
Pro účely čl. 15 odst. 2 směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek se přijímá formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze tohoto rozhodnutí. Formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze rozhodnutí 2009/10/ES se začne trvale používat po uplynutí pětiměsíční zkušební fáze, která počíná běžet dnem 1. prosince 2008.

Zpět na výpis článků