Zkoušky a školení

Zkoušky a školení
Přeprava nebezpečných věcí drážní dopravou

 

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu

Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:

Termín pro doručení přihlášek na MD Datum zkoušky        Místo

14. listopadu 2018
 

4. ledna 2019

6. února 2019

13. března 2019

30. listopadu 2018
 

17. ledna 2019

21. února 2019

28. března 2019

DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín

nebo

DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4

Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny termínů zkoušek a zkušebních míst. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po uplynutí patnácti dnů od vydání dokladu o absolvování školení u pověřené organizace.
 

V souladu s nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení oddílu 1.8.3. Řádu RID ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sbírky mezinárodních smluv, kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě předložil, spolu s přihláškou ( přihláška na zkoušku ), následující doklady:

- doklad o úplném středním vzdělání;
- doklad o praxi v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi;

- doklad o zdravotní způsobilosti (podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor;
- doklad o absolvování školení u pověřené organizace: DVI, a.s. nebo DEKRA CZ, a.s.
 

Rovněž tak je nutné, v souladu s ustanovením § 15, odstavce 4 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., aby žadatel před vykonáním zkoušky prokázal zkušební komisi svoji totožnost, předložil doklady podle odstavce 2 písmena b) a c) a doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 200,- Kč).


Další podrobnosti naleznete rovněž na stránkách Asociace bezpečnostních poradců a budou uvedeny na pozvánce ke zkoušce.

 Zpět na výpis článků