Tranzitní železniční koridory

Tranzitní železniční koridory
Železniční infrastruktura

Tranzitní železniční koridory

Stav tranzitních železničních koridorů

Tranzitní železniční koridory

     
      Pro Českou republiku byly definovány čtyři tranzitní železniční koridory, na nichž se provede prioritně modernizace v parametrech, které jsou obsaženy v evropských Dohodách AGC - o mezinárodních železničních magistrálách a AGTC - o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech, ke kterým ČR přistoupila a v plánech rozvoje železničních sítí vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC). 

      Modernizace I. železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav s výjimkou železničních uzlů Ústí nad Labem, Praha, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Brno a Břeclav byla ukončena v říjnu 2004. Modernizace  II. železničního koridoru Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s výjimkou železničních uzlů byla ukončena v červnu 2004. Následně byly realizovány stavby odbočné větve Přerov - Česká Třebová. 
Modernizace posledního úseku I. tranzitního železničního koridoru  mezi Ústím nad Orlicí a Chocní
Ústí nad Orlicí - Choceň - nová železniční trať
      
Podkladem pro rozhodnutí o realizaci železničních  koridorů byly studie proveditelnosti. Jejich náplní je variantní stanovení technického řešení modernizace, nákladů na realizaci, ekonomických přínosů a závěrečného doporučení optimální varianty spolu s navržením způsobu financování projektu. Při jejich zpracování se vycházelo z územně technických záměrů, které byly k dispozici a z kvalifikovaných odhadů investiční náročnosti sledovaných záměrů. Byla přijata zásada, že předmětem modernizace budou pouze tratě a železniční stanice kromě uzlů (v rozsahu hlavní a předjízdné koleje). V oblasti financování se využilo zkušeností finančního poradce tvořeného konsorciem zahraničních firem.

       I. a II. železniční koridor jsou součástí IV., resp. VI. panevropského multimodálního koridoru. Z toho vyplývá priorita, jež jim byla přiřazena v dopravní politice ČR. Hlavní cíle modernizace železničních koridorů vyplývají z mezinárodních dohod, k nimž ČR přistoupila, a opatření ČD:
- napojení vybrané sítě ČD na hlavní evropské magistrály,
- naplnění podmínek integrace ČR do evropských struktur (Evropská unie, NATO),
- snižování zátěže životního prostředí,
- zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními,
- zvyšování cestovní rychlosti v osobní železniční dopravě,
- zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v nákladní dopravě,
- rozšíření služeb pro přepravce využitím mezinárodní kombinované dopravy.
 
    Základní parametry pro optimalizaci a modernizaci tranzitních železničních koridorů  jsou v podstatě shodné, tj. pro modernizaci stávajících železničních tratí je to rychlost 160 km/h (podle Dohody AGC 120 km/h), prostorová průchodnost UIC GB, třída zatížení D4 UIC (22,5 Mp/nápravu) a délka předjízdných kolejí 750 m (podle AGTC 700 m). Dohoda AGC však umožňuje pro modernizaci stávajících tratí u některých traťových úseků, kde by byla změna jejich trasování příliš obtížná, finančně velmi náročná a někdy dokonce nemožná, nedodržení těchto parametrů. Z tohoto důvodu není v některých úsecích dosaženo rychlosti 160 km/h. Naproti tomu je sledována prostorová průchodnost UIC GC, která je zajišťována i na modernizovaných tratích. Lze tedy konstatovat, že modernizace železničních tranzitních koridorů v ČR splňuje podmínky citovaných evropských Dohod.

V návaznosti na evropské rozdělení byly v České republice stanoveny trasy následujících  železničních koridorů :

Východo -středomořský koridor
I. železniční koridor (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest)     (více zde nebo zde)  

Baltsko - jadranský koridor
II. železniční koridor (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav; (více zde nebo zde)

Rýnsko - dunajský koridor
Česko-Slovenský koridor
III. železniční koridor (Le Havre - Paris - Frankfurt a.M.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Žilina - Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nürnberg) (více zde nebo zde)
 

IV. železniční koridor (Stockholm - Dresden) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb)  (více zde nebo zde nebo zde)

Schema evropských železničních koridorů (  .bmp, 11 MB)

      
             Technická stránka modernizace tranzitních železničních koridorů spočívá v  sanaci, zhutnění a izolaci železničního spodku, uvedení umělých staveb do předpisového stavu, výměně železničního svršku (kolejnice UIC 60, pružné upevnění bez podkladnic, předpjaté železobetonové pražce), elektrizaci dosud neelektrifikovaných úseků, výměna elektrifikačního zařízení, generální obnově sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a ostatních zařízení infrastruktury. Cílem je zvýšení rychlosti podle místních podmínek až na 160 km/h, dosažení prostorové průchodnosti podle norem UIC a třídy zatížení pro nápravovou hmotnost 22,5 tuny, minimální délka předjízdné koleje 750 metrů. Současně dochází k rekonstrukci staničních budov, nástupišť a informačních zařízení pro cestující. Stavbaři se snaží vyhnout se úrovňovým křížením (přejezdům) a v rámci možností je nahrazují novými mosty. Budují se též protihlukové ochranné stěny, nové propustky, mosty a odvodňovací zařízení.     


Modernizace I. železničního koridoru, který vede z Děčína před Prahu a Brno do Břeclavi a  měří 380 kilometrů, stála 36,5 miliardy korun. Poslední významnou akcí bylo dokončení modernizace úseku  mezi Zábořím nad Labem a Přeloučí  v říjnu 2004. II. železniční  koridor, který  vede z Rakouska přes Břeclav, Přerov a Bohumín do Polska, byl dokončen v červnu 2004. 

Náklady na modernizaci I. a II. tranzitního železničního koridoru (bez modernizace železničních uzlů) dosáhly výše 65 miliard korun.

Dokončena je rekonstrukce trasy Přerov - Česká Třebová, která obě větve propojuje.

Spolu s postupně realizovanou modernizací III. a IV. koridoru přesáhne cena obnovy železničních tranzitních koridorů 100 miliard korun.

Zpracováno s využitím údajů z webové stránky Davida Vrtišky.

Stav modernizace k 1. 1. 2017 (Zdroj: web zelpage.cz)

Na I. tranzitním koridoru zbývají realizovat následující stavby: Děčínské (1) a Nelahozeveské (2) tunely, žst. Kralupy nad Vltavou (3), žst. Pardubice hl.n. (4), Choceň – Ústí nad Orlicí (5), žst. Česká Třebová (6) a železniční uzel Brno (7).
Na II. tranzitním koridoru nebyly dosud modernizovány železniční uzly Hranice na Moravě (8) a Ostrava (9).
III. tranzitní koridor nemá dosud modernizované úseky Praha – Beroun (10) a Cheb – státní hranice (– Marktredwitz) (11).
IV. tranzitní koridor není doposud dokončen v úsecích Nemanice – Ševětín (12), Sudoměřice – Votice (13) a Soběslav – Doubí (14).

Koridory hlavní sítě systémem ERTMS
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Mapa hlavní a globální železniční sítě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (výřez pro Českou republiku)

Zabezpečovací a sdělovací technika pro železniční koridory v České republice

Výstavba ETCS - viz příloha (.jpg)

Technické normy a sny o sjednocené Evropské železniční síti (článek Ing. Luboše Sládka na webu koridory.cz)

 

 

Realizace

Na dokončení nové nádražní budovy v Karlových Varech naváže modernizace kolejiště (Dopravní noviny)

Systém ETCS zabezpečí traťový úsek mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví (tisková zpráva SŽDC)

Přestavba a modernizace železničního uzlu Plzeň je v polovině (tisková zpráva SŽDC)

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora (web silnice-zeleznice.cz)

Modernizace trati Běchovice – Úvaly (web silnice-zeleznice.cz)

Začíná další stavba v železničním uzlu Plzeň. Opraví se i mosty přes Mikulášskou ulici (tisková zpráva SŽDC, s.o.)

IV. tranzitní železniční koridor: Modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora (web silnice-zeleznice.cz)

Projekt „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ míří do finále (web silnice-zeleznice.cz)

Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr (web koridory.cz)

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Králův Dvůr – závěry posouzení vlivu stavby na životní prostředí

 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo),  MZP383

 Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), MZP384

Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr,  MZP385  

Vizualizace modernizace III. tranzitního železničního koridoru v úseku Rokycany - Plzeň (web SŽDC)

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.

Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov

Projekt Přestavby železničního uzlu Brno

ARCHIV

Stavbaři dokončili modernizaci železniční stanice Český Těšín (tisková zpráva SŽDC)

Na jihočeském koridoru přibyl další dvoukolejný úsek (tisková zpráva SŽDC)

Modernizace tříkolejného úseku z Prahy-Běchovic do Úval je dokončená (tisková zpráva SŽDC)

Z Kolína do Havlíčkova Brodu se bude cestovat rychleji a bezpečněji (tisková zpráva SŽDC)

Jižní Ejpovický tunel proražen (web koridory.cz)

Traťový úsek Benešov u Prahy - Votice pokrývá signál GSM-R (Dopravní noviny)

Skončila modernizace traťového úseku Horusice - Veselí nad Lužnicí (tisková zpráva SŽDC)

Jižní částí brněnského železničního uzlu se jezdí rychleji a komfortněji (tisková zprava SŽDC)

Provoz na trati Břeclav - Brno je bezpečnější a úspornější (tisková zpráva SŽDC)

Rekonstrukce železničního uzlu v Ústí nad Orlicí skončila (tisková zpráva SŽDC; Krajské listy)

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice (web silnice-zeleznice.cz

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí skončila (web silnice-zeleznice.cz)

V úseku Veselí nad Lužnicí - Soběslav se po železnici cestuje pohodlněji (web silnice-zeleznice.cz)

Oprava Negrelliho viaduktu se posouvá, nepodařilo se vykoupit pozemky (web praha.idnes.cz)

• V Chebu skončila rekonstrukce české části železniční cesty vedoucí z Chebu na Norimberk (web vary.idnes.cz, web parlamentnilisty.cz)

V Úvalech otevřeli nové nádraží, dopravní komplikace skončily (web elogistika.info)

Na nádraží v Hostivaři se otevřelo nové nástupiště. Podchod zkrátí cestujícím přestup na tramvaj (web metro.cz)

Na dalším úseku mezi Prahou a Českými Budějovicemi přibyla druhá kolej (tisková zpráva SŽDC)

- Vlak s vámi vjíždí do tunelu, vůbec prvního v Jihočeském kraji (web taborsky.denik.cz)

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly (web silnice-zeleznice.cz)

Vlaky již projíždějí rychleji celým břeclavským uzlem (web silnice-zelezice.cz)

Modernizace trati Rokycany - Plzeň, v poločase nebo v polovině? (web silnice-zeleznice.cz)

Rekonstrukce olomouckého nádraží končí, má nové koleje i nástupiště (web ceskatelevize.cz)

Rekonstrukce železniční stanice Český Těšín (web silnice-zeleznice.cz)

Železniční stanice Praha-Hostivař změní výrazně podobu (Dopravní noviny)

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst Lovosice (web litomericky.denik.cz)

Skončila modernizace břeclavského železničního uzlu (Dopravní noviny, tisková zpráva SŽDC)

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora (web silnice-zeleznice.cz)

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav - dokončení stavby (web silnice-zeleznice.cz)

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí (web silnice-zeleznice.cz)

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru (web silnice-zeleznice.cz)

Realizace modernizace IV.železničního koridoru v Jižních Čechách pokračuje (web silnice-zeleznice.cz)

Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" (web silnice-zeleznice.cz)

Modernizace trati Rokycany - Plzeň vstupuje do další fáze (web silnice-zeleznice.cz)

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - pokračování (web silnice-zeleznice.cz)

Správa železniční dopravní cesty dokončila průjezd uzlem Plzeň (Tisková zpráva SŽDC)

Revoluce v Břeclavi: Vlaky pojedou místo čtyřicítky rychlostí až 160 km/h (web ceskatelevize.cz)

Díky modernizaci budou vlaky projíždět Plzní až čtyřikrát rychleji (tisková zpráva SŽDC)

Rekonstrukce břeclavské železniční stanice pokračuje druhou stavbou (web silnice-zeleznice.cz)

Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha (web silnice-zeleznice.cz)

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II. (web silnice-zeleznice.cz)

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly zahájena (tisková zpráva SŽDC)

Modernizace trati mezi Českými Budějovicemi a Nemanicemi dokončena (tisková zpráva SŽDC)

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice (web silnice-zeleznice.cz)

Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany (web silnice-zeleznice.cz)

Modernizace úseku mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví (tisková zpráva SŽDC)

Optimalizace trati z Bystřice nad Olší do Českého Těšína zrychlila regionální i dálkové vlaky (tisková zpráva SŽDC)

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - zhodnocení (web silnice.zeleznice.cz)

Nejdelší železniční tunel za 12 miliard se začne stavět za tři roky (web idnes.cz)

Aktuální stav projektové přípravy nových železničních tunelů IV. koridoru (web silnice-zeleznice.cz)

Stavba „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí“ zahájena (tisková zpráva SŽDC)

Výstavba GSM/R v trati Kolín – Všetaty – Děčín (web silnice-zeleznice.cz)

•  Oficiální vizualizace úseku Praha-Hostivař – Praha Hlavní nádraží (video)

Trať mezi Veselím nad Lužnicí a Horusicemi zmodernizuje Eurovia (web finance.cz)

Stavební povolení pro stavbu dráhy „Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“ (web Drážního úřadu)

Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice (tisková zpráva SŽDC)

Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ (web silnice-zeleznice.cz)

V rámci stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy byl zahájen dvoukolejný provoz (tisková zpráva SŽDC)

Modernizace IV. železničního koridoru bude mít zpoždění (web CT-24)

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.

Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov

Zabezpečovací technika na stavbě „Nové spojení“

Dálkové ovládání Česká Třebová - Přerov

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov
 

Modernizace a optimalizace tratí (stránka SŽDC)

Praha - Beroun, nové železniční spojení (v revizi)

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků