CEF1 – uzavírání projektů

CEF1 – uzavírání projektů

Certifikace žádosti o platbu konečného zůstatku

(platí pouze pro CEF1)

Povinnost certifikace žádosti o platbu konečného zůstatku ministerstvem dopravy je upravena v grantové dohodě, čl. II.23.2.2 (Final report - Request for payment of the balance and supporting documents)

Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, provede certifikaci na žádost příjemce. Žádost o certifikaci příjemce zašle emailem, ke kterému přiloží následující dokumenty (v konečné verzi):

  • závěrečná zpráva (final report) – příloha V grantové dohody;
  • finanční výkaz (financial statement) – příloha VI grantové dohody;
  • auditorská zpráva (Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility) – druhá část přílohy VII grantové dohody.

Certifikace bude provedena pouze v případě dodání řádně potvrzené auditorské zprávy, která se váže k předloženému finančnímu výkazu, resp. finančním výkazům. Finanční výkazy musí být s auditorskou zprávou v souladu. Všechny vykazované výdaje musí být podloženy auditorskou zprávou, tzn. Odbor fondů EU si může vyžádat doložení auditorské zprávy vystavené k průběžným žádostem o platbu. 

I v případech, kdy grantová dohoda nevyžaduje předložení auditorské zprávy zpracované podle přílohy VII, tedy jedná se o podlimitní žádost o platbu, je nutné, aby příjemce doložil nezávislé ověření vykazovaných výdajů, na základě kterého bude certifikována žádost o platbu ve smyslu článku 22 Nařízení k CEF (č. 1316/2013).
Ve výjimečných případech a pouze na základě předchozí dohody s kontaktními pracovníky Odboru fondů EU je možno v případě, kdy žádost o platbu zůstatku obsahuje minoritní výdaje, využít k certifikaci výdajů výstupy auditorské zprávy vystavené k předchozí průběžné žádosti o platbu.

Vzory pro zpracování dokumentů jsou přílohami V, VI a VII grantové dohody. Spolu s pokyny pro zpracování je naleznete na webu CINEA k CEF1.

Upozorňujeme, že na uvedeném odkazu je uveřejněn formulář Pověření k ověření výdajů (Terms of Reference) a současně Auditorské zprávy – verze z listopadu 2017, který je oproti předchozí verzi ze srpna 2015 Agenturou CINEA doporučen k využití i pro projekty s grantovou dohodou podepsanou před datem 1. 1. 2018; po tomto datu je tato verze šablony povinná.

Žádost o certifikaci spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: cef_certifikace@mdcr.cz

Certifikace se provádí na listu 5 excelového formuláře finančního výkazu. Ministerstvo dopravy provede certifikaci do 10 pracovních dnů od řádného dodání všech podkladů. 

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osoby:
Jiřinu Kučerovou: jirina.kucerova@mdcr.cz; tel.: 225 131 693 / 702 119 942
Vendulu Piskáčkovou: vendula.piskackova@mdcr.cz; tel.: 225 131 097.

Poslední aktualizace: 18. 11. 2021 (vytvoření stránky)