CEF2 – výzva 2021 – alternativní paliva

CEF2 – výzva 2021 – alternativní paliva

tzv. Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Vyhlášení výzvy: 16. září 2021
Ukončení příjmu projektových žádostí:
Výzva je průběžná s příjmem žádostí v jednotlivých kolech:

 • 19. ledna 2022,17:00
 • 7. června 2022,17:00
 • 10. listopadu 2022,17:00
 • 13. dubna 2023,17:00
 • 19. září 2023, 17:00

Obálky CEF: obecná, kohezní

Témata:
Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Technicky se v systému „Funding & Tenders Portal“ jedná o 6 samostatných dílčích výzev podle zaměření projektů.
Způsobilost projektů na dobíjecí stanice je omezena mapou způsobilých úseků TEN-T, dostupnou také na portálu interaktivních map TEN-T. Mapa platí pro první 2 kola výzvy.

Alokace: 1,575 mld. EUR
 • kohezní obálka                    375 mil. EUR
 • obecná obálka                  1 200 mil. EUR

Rozdělení mezi jednotlivá témata uvedené na stránkách CINEA je indikativní.

Míra spolufinancování:

Spolufinancování probíhá formou jednotkových (paušálních) příspěvků v případě dobíjecích stanic, které jsou stanoveny na jednotku výstupu - viz rozhodnutí Komise k jednotkovým příspěvkům - část 3.2

U ostatních témat jsou míry spolufinancování:

 • kohezní obálka 50 % (LNG 20 %)

 • obecná obálka 30 % (LNG 10 %)

Povinnost kombinace zdrojů:

Podmínkou získání podpory je zapojení dalšího zdroje financování, a to ze strany tzv.:

 • implementačního partnera (IP) - Evropská investiční banka, v některých zemích národní rozvojové banky (seznam zde) - týká se 2/3 alokace

 • neimplementačního partnera - soukromé finanční instituce - týká se 1/3 alokace výzvy

Založení projektové žádosti a informační zdroje:
Projektovou žádost je nutné zpracovat prostřednictvím informačního systému „Funding & Tenders Portal“. Pro každou výzvu je v systému uveden v části „Start submission“ odkaz pro založení projektové žádosti a v části „Topic conditions and documents“ jsou uvedeny všechny potřebné informační zdroje a také formuláře žádosti (POZOR! Při přípravě žádosti je potřeba využívat formuláře uložené v systému „Funding & Tenders Portal“).   
Užitečné odkazy:

Potřebná stanoviska veřejné správy:
Souhlas ministerstva dopravy
Souhlas členského státu s předložením žádosti je základní podmínkou způsobilosti projektu k získání podpory z CEF2. Souhlas členského státu za Českou republiky vydává ministerstvo dopravy (MD), odbor fondů EU. Environmental Compliance File
Pro projekty na práce nebo studie s fyzickou intervencí, tj. studie, v rámci kterých dochází k fyzickému zásahu do životního prostředí (např. vrty pro potřeby geologického průzkumu) je potřeba vyplnit formulář Environmental Compliance File. Formulář má pět částí:
 • Development consent – údaje ohledně vydání stavebního povolení
 • Compliance with the EIA Directive (2011/92/EU) – údaje k posuzování vlivu projektu na životní prostředí
 • Compliance with the SEA Directive (2001/42/EC) – údaje k posuzování vlivu strategie na životní prostředí (pokud projekt vychází z nějaké strategie) podléhající uvedené směrnici
 • Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) – údaje k vliv na soustavu NATURA 2000
Formulář je třeba nechat potvrdit příslušným orgánem ochrany přírody – zpravidla odborem životního prostředí krajského úřadu nebo správou chráněné krajinné oblasti nebo národního parku
 • Compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) – údaje k rámcové směrnici o vodách
Formulář je třeba nechat potvrdit ministerstvy životního prostředí a zemědělství, která mají oblast společně v gesci:
Postup a podklady k potvrzování formuláře k souladu projektů Nástroje pro propojení Evropy 2021 – 2027 (CEF2) s rámcovou směrnicí o vodách (RSV)
Vzor formuláře Environmental Compliance File - s vyznačením požadovaných informací k vyplnění žadatelem
Vzor formuláře Environmental Compliance File v češtině - verze 2 (upraveny komentáře MD)

Poslední aktualizace: 25. 11. 2021 (zveřejnena nová verze formuláře Environmental Compliance File)