Program CEF

Program CEF
25.04.2021 10:40:28Programy

Program CEF

Předběžná informace o připravovaném dotačním programu Nástroj pro propojení Evropy 2021 – 2027 (CEF2) & Výzva pro zaslání stručných projektových záměrů.


NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CEF

Aktuálně

Předběžná informace o stavu přípravy

Zveřejňujeme předběžnou informaci ohledně připravovaného dotačního programu Nástroj pro propojení Evropy 2021 – 2027 (CEF2) zaměřeného na budování a modernizaci transevropské dopravní sítě (TEN-T). Potenciální žadatelé o podporu z CEF2 mohou zasílat stručné projektové záměry.

V průběhu května by mělo být formálně schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy (nařízení CEF2), zároveň probíhá neformální diskuze o tzv. víceletém pracovním programu pro roky 2021 - 2023, který stanoví podrobnější podmínky podpory z CEF2 a bude sloužit jako rámec pro vyhlašování výzev. 

S ohledem na to, že první výzva k předkládání žádostí o podporu z CEF2 by měla být vyhlášena velmi brzy po schválení uvedených dokumentů, zveřejňujeme předběžné informace o předpokládaných podmínkách podpory z CEF2. Upozorňujeme však na to, že se některé informace ještě mohou před schválením víceletého pracovního programu měnit.

Dokument ke stažení níže zahrnuje informace ohledně stavu přípravy legislativy, rozdělení alokace, výzvách v letech 2021 – 2023, o pravidlech implementace projektů, podmínkách schválení projektů na národní úrovni a zejména o podporovaných aktivitách. 

Žádáme potenciální žadatele o podporu z CEF2 o zaslání stručných projektových záměrů ve struktuře:
  • Název projektu
  • Stručný popis projektu
  • Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu
  • Stav přípravy – v relevantních případech zejména stav povolování staveb, stav zadávání veřejných zakázek atd.
Projektové záměry zasílejte na adresu petr.svab@mdcr.cz
 

KE STAŽENÍ

Kompletní informace CEF2 duben 2021

V posledním čtvrtletí roku 2020 byly uzavřeny grantové dohody na financování dalších 3 českých projektů z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek ve výši 3,3 mld. Kč získal projekt Modernizace železniční stanice Pardubice. Prostředky z CEF ve výši 1,5 mld. Kč budou využity také na další modernizaci železničního uzlu Přerov. Podporu získal projekt Uzel Přerov, 2. stavba - technologie a vybraná infrastruktura, který navazuje na již dříve schválený projekt Uzel Přerov, 2. stavba. Příjemcem podpory je v obou případech Správa železnic, státní organizace. Do třetice byl podpořen projekt Českých drah na zavádění systému ETCS u vybraných typů lokomotiv, který obdrží až 155 mil. Kč.


Uzel Přerov, 2. stavba - technologie a vybraná infrastruktura afvafv.png


Modernizace ŽST Pardubice asdgqwe.pngZavedení palubních jednotek ETCS u vybraných prototypů
  • Číslo projektu: 2019-CZ-TM-0238-W
  • Příjemce: České dráhy, a.s.
  • Příspěvek z CEF: 5 850 000 EUR

Aktuální stav čerpání CEF si můžete stáhnout na konci stránky  ⬇
 


Co je to CEF

Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014-2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 050 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bylo převedeno z Fondu soudržnosti a bude vynaloženo výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN T, a dále financování horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy. Více o síti TEN-T a dopravní politice EU viz http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Legislativní podklad

Nařízení (EU) 1316/2013 – nástroj CEF

Nařízení (EU) 1315/2013 – síť TEN-T

Nařízení (EU) 966/2012 – Finanční nařízení

Nařízení je možno získat na www.eurlex.eu

Implementace CEF

Tento nástroj má částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020. CEF je administrován Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Agentura INEA je k úkonům souvisejícím s administrací programu pověřena generálním ředitelstvím pro dopravu – DG MOVE. Ministerstvo dopravy má v rámci implementace nástroje CEF roli zejména koordinační a dále naplňuje požadavky stanovené Nařízením (EU) 1316/2013.

Možnosti získat podporu z CEF

Finanční prostředky alokované v programu CEF-doprava jsou rozděleny do tzv. obálek – obecné a kohezní. Z obecné obálky mohou o grant za podmínek stanovených ve vyhlášených výzvách žádat všechny členské státy EU, kohezní obálka je určena kohezním státům, mj. také České republice. V národní obálce je do konce roku 2016 pro ČR vyčleněno 1,1 mld. EUR. Národní obálky by měly být rozděleny pro typy projektů za podmínek stanovených výzvami vyhlašovanými Evropskou komisí. První a druhá výzva již byly ukončeny, vyhlášení třetí výzvy se předpokládá koncem roku 2016. Po roce 2016 bude u dosud nealokovaných částek umožněno všem členským státům Unie ucházet se o dotaci z CEF prostřednictvím předložených projektových žádostí v rámci vyhlášené výzvy.

Podrobnosti k nástroji CEF, zejména co se týče informací pro žadatele a příjemce, aktuálně vyhlášených výzev a projektů schválených ke spolufinancování, uveřejňuje na svých webových stránkách Agentura INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Dostupné dokumenty:

- Postup a podklady k potvrzování formulářů C.6 CEF a Dodatku 2 VP ESIF k čl. 4 rámcové směrnice o vodách (RSV) - viz příloha.

 


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat
 
Dokumenty