Program CEF

Program CEF
Programy


NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CEF

Co je to CEF

Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014-2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 050 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bylo převedeno z Fondu soudržnosti a bude vynaloženo výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN T, a dále financování horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy. Více o síti TEN-T a dopravní politice EU viz http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Legislativní podklad

Nařízení (EU) 1316/2013 – nástroj CEF

Nařízení (EU) 1315/2013 – síť TEN-T

Nařízení (EU) 966/2012 – Finanční nařízení

Nařízení je možno získat na www.eurlex.eu

Implementace CEF

Tento nástroj má částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020. CEF je administrován Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Agentura INEA je k úkonům souvisejícím s administrací programu pověřena generálním ředitelstvím pro dopravu – DG MOVE. Ministerstvo dopravy má v rámci implementace nástroje CEF roli zejména koordinační a dále naplňuje požadavky stanovené Nařízením (EU) 1316/2013.

Možnosti získat podporu z CEF

Finanční prostředky alokované v programu CEF-doprava jsou rozděleny do tzv. obálek – obecné a kohezní. Z obecné obálky mohou o grant za podmínek stanovených ve vyhlášených výzvách žádat všechny členské státy EU, kohezní obálka je určena kohezním státům, mj. také České republice. V národní obálce je do konce roku 2016 pro ČR vyčleněno 1,1 mld. EUR. Národní obálky by měly být rozděleny pro typy projektů za podmínek stanovených výzvami vyhlašovanými Evropskou komisí. První a druhá výzva již byly ukončeny, vyhlášení třetí výzvy se předpokládá koncem roku 2016. Po roce 2016 bude u dosud nealokovaných částek umožněno všem členským státům Unie ucházet se o dotaci z CEF prostřednictvím předložených projektových žádostí v rámci vyhlášené výzvy.

Podrobnosti k nástroji CEF, zejména co se týče informací pro žadatele a příjemce, aktuálně vyhlášených výzev a projektů schválených ke spolufinancování, uveřejňuje na svých webových stránkách Agentura INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Dostupné dokumenty:

- Postup a podklady k potvrzování formulářů C.6 CEF a Dodatku 2 VP ESIF k čl. 4 rámcové směrnice o vodách (RSV) - viz příloha.


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat
 
Dokumenty