Program TEN-T

Program TEN-T
Programy

Jedním z nástrojů spolufinancování dopravní infrastruktury je evropský program TEN-T (transevropské dopravní sítě). Administraci a řízení dopravních projektů v oblasti transevropských dopravních sítí spolufinancovaných z evropského programu TEN-T za Českou republiku zajišťuje Odbor fondů EU Ministerstva dopravy ČR.

Česká republika čerpá prostředky z tohoto finančního nástroje od roku 2004 převážně na zpracování přípravných a projektových dokumentací pro železniční stavby, u nichž se v následné fázi výstavby předpokládá spolufinancování z Operačního programu doprava. Významná dotace ve výši 50% z celkových investičních nákladů byla schválena na implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy – ERTMS na 1. tranzitním železničním koridoru. V roce 2009 se ČR úspěšně ucházela o podporu z programu Plánu obnovy ekonomiky a získala dotaci na dokončení dálničního úseku D47 Bohumín-státní hranice ČR-Polsko. Značná část finančních prostředků z programu TEN-T je také čerpána na projekty mezinárodního rozsahu v oblasti telematických systémů, bezpečnosti leteckého provozu a říčních informačních systémů.

Projekty jsou administrovány a realizovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci schváleného Evropským Parlamentem. Příjemce – Ministerstvo dopravy - provádí monitoring u organizací pověřených realizací akce (zejména SŽDC a ŘSD). Ministerstvo poskytuje organizacím součinnost při komunikaci s Agenturou pro Inovace Sítí – INEA (dříve Výkonnou agenturou TEN-T). Po ukončení realizace projektů provádí pracovníci odboru fondů EU finanční kontrolu v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a potvrzují uznatelnost nákladů před odesláním žádosti
o závěrečnou platbu EK.

Realizace projektů spolufinancovaných z programu TEN-T pokračovala až do konce roku 2015.
Podrobnosti k projektům realizovaným Správou železniční dopravní cesty, s.o. naleznete na odkazu: http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/spolufinancovani-z-eu/program-ten-t.html.

 

Zpět na výpis článků