Projekty podporované z EU

Projekty podporované z EU
Programy
Projekty podporované z EU

Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023 (CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000001)

Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu OPD2, dosažení odpovědné a účinné správy, efektivního řízení a monitorování realizace a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Aktivity jsou zaměřeny na řízení a kontrolu programu, technické zabezpečení činností, publicitu, evaluaci, dokončení realizace programového období 2007-2013 a přípravu nového programového období 2021+.

Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci Technické pomoci Operačního programu Doprava 2014-2020 (PO4) a na uvedený projekt bude poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000003)

Cílem projektu je zajištění odpovídající administrativní kapacity a prohloubení odborného a osobnostního růstu zaměstnanců dle požadavků na služební/pracovní místa a jejich individuální potřeby spojené s náplní práce.

Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci Technické pomoci Operačního programu Doprava 2014-2020 (PO4) a na uvedený projekt bude poskytována finanční podpora z Evropské unie.


Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Ministerstvo dopravy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020

Cílem projektu je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci Ministerstva dopravy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu v resortu. Budou nastavena pravidla pro rovné zacházení, podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, pozitivní opatření v rámci výběrových řízení, transparentnost v odměňování a také nastavení pravidel pro řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti.
Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Operačního programu Zaměstnanost a na uvedený projekt bude poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 Zpět na výpis článků