Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení

Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení
Kombinovaná doprava
Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení

 

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu

Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:

Termín pro doručení přihlášek na MD Datum zkoušky        Místo
6. ledna 2021 21. ledna 2021 DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín
 
 nebo
 
 DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4
Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny termínů zkoušek a zkušebních míst. Zkoušku je možné
absolvovat nejdříve po uplynutí patnácti dnů od vydání dokladu o absolvování školení u pověřené organizace.

 

V souladu s nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení oddílu 1.8.3. Řádu RID ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sbírky mezinárodních smluv, kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě předložil, spolu s přihláškou ( přihláška na zkoušku ), následující doklady:

- doklad o úplném středním vzdělání;
- doklad o praxi v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi;

- doklad o zdravotní způsobilosti (podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor;
- doklad o absolvování školení u pověřené organizace: DVI, a.s. nebo DEKRA CZ, a.s.
 

Rovněž tak je nutné, v souladu s ustanovením § 15, odstavce 4 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., aby žadatel před vykonáním zkoušky prokázal zkušební komisi svoji totožnost, předložil doklady podle odstavce 2 písmena b) a c) a doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 200,- Kč).


Další podrobnosti naleznete rovněž na stránkách Asociace bezpečnostních poradců a budou uvedeny na pozvánce ke zkoušce.

 Zpět na výpis článků