Informace pro dopravce

Informace pro dopravce
Finanční a ekonomické záležitosti

Na těchto stránkách naleznete údaje týkající se především finanční otázky zajišťování veřejné osobní dopravy.

Aktuální informace

Došlo k úpravě metodického pokynu pro poskytování 75 % slev z jízdného zavedených k 1.9.2018 (v Příloze č. 2 byl doplněn vzor elektronické verze mezinárodního studentského průkazu ISIC) - viz následující sekce.


Kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Dne 3.12.2009 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007, které upravuje mj. definici a následnou kompenzaci veřejných služeb. Nařízení má dopad na současný systém kompenzace státem nařízených slev (výměr MF č. 01/2018), včetně žákovského jízdného.

Vláda na svém jednání dne 7.6.2010 schválila materiál "Řešení problematiky kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007", podle kterého kompenzace ztráty ze slev provádí MD.

K provádění kompenzací byla vydána metodika a vzor smlouvy o kompenzaci, která bude uzavírána mezi MD a dopravci:


V případě potřeby úpravy Přílohy č. 1 smlouvy (definuje komerční spoje dopravce), a to zejména z důvodu ukončení provozu linky resp. spuštění provozu nové linky (obvykle ke změně jízdního řádu) nebo změny v zařazení linek do veřejných služeb (ZDO, ODO), které mají dopad na rozsah služeb, na nichž jsou kompenzovány "staré slevy" (zejm. děti do 6 let a zdravotně postižení), nebude nově potřeba uzavírat dodatek smlouvy, změnu rozsahu spojů je možné písemně sdělit Ministerstvu dopravy.

Se slevami a jejich kompenzacemi souvisí další dva metodické pokyny MD:

 

Finanční způsobilost

 • Dotazy k aplikování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (aktualizace k 16.8.2012) - viz příloha
 • Informace Ministerstva dopravy k problematice prokazování finanční způsobilosti v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - viz příloha
 • Informace k řešení důsledků povodní z pohledu prokazování finanční způsobilosti - viz příloha

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kaledářní rok v následující výši:

 

Pro rok 2011 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2010/C 268/02):
1 euro = 24,420 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 219 780 Kč pro jedno vozidlo
 • 122 100 Kč pro každé další vozidlo

Pro rok 2012 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2011/C 291/01)
1 euro = 24,878 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 223 902 Kč pro jedno vozidlo a
 • 124 390 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2013 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2012/C 296/04):
1 euro = 25,080 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 225 720 Kč pro jedno vozidlo
 • 125 400 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2014 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2013/C 286/01)
1 euro = 25,647 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 230 823 Kč pro jedno vozidlo a
 • 128 235 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2015 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2014/C 344/03)
1 euro = 27,502 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 247 518 Kč pro jedno vozidlo a
 • 137 510 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2016 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2015/C 324/06)
1 euro = 27,173 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 244 557 Kč pro jedno vozidlo a
 • 135 865 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2017 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03)
1 euro = 27,021 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 

 • 243 189 Kč pro jedno vozidlo a
 • 135 105 Kč pro každé další vozidlo.Pro rok 2018 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/04)
1 euro = 25,995 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 

 • 233 955 Kč pro jedno vozidlo a
 • 129 975 Kč pro každé další vozidlo.


Pro rok 2019 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2018/C 353/01)
1 euro = 25,765 Kč
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
 • 231 885 Kč pro jedno vozidlo a
 • 128 825 Kč pro každé další vozidlo.

DPH


Statistika

Kontaktní osobou pro resortní statistiky Dop (MD) 2-04 (Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy) a Dop (MD) 3-04 (Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě) je:

Ing. Michal Němec

tel. 225 131 098


Další metodiky

 • Metodický pokyn k uplatňování zpětných leasingů do nákladů dopravců - viz příloha
 • Upřesnění metodického pokynu v oblasti vykazování jízdních výkonů přístavných a odstavných s platností od 1.1.2008 - viz příloha (pokyny pro vyplňování jsou uvedeny na této adrese)
 • Metodický pokyn k zaokrouhlování cen jízdného ve veřejné vnitrostátní osobní dopravě - viz příloha
 • Doplnění předchozího metodického pokynu: Ministerstvo financí vydalo Výměr MF č. 03/2008, ve kterém je zaokrouhlování upraveno tak, že "současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. Čl. 1 přílohy č. 6 tohoto výměru" (výše předepsaných slev).

Výměr MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků