Rozpočet MD za rok 2005

Rozpočet MD za rok 2005
15.01.2008 14:06:18Rozpočty MD

Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

Mezi hlavní výdajové priority schváleného rozpočtu kapitoly MD pro rok 2005 byly zařazeny:

  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku, ve kterých dominuje zajištění výstavby dálnice D 47;
  • Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy včetně příspěvku na ztrátu dopravce z poskytování žákovského jízdného;
  • Doprovodný sociální program pro ČD;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy;
  • Výdaje na výzkum a vývoj;
  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2005 je dán souhrnnými ukazateli:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 90 826 tis. Kč
Výdaje celkem 16 124 357 tis. Kč
v tom:  
běžné výdaje 5 538 602 tis. Kč
kapitálové výdaje 10 585 755 tis. Kč


V porovnání se schváleným rozpočtem 2004 dochází k nárůstu celkových výdajů kapitoly MD, kde se promítá zejména potřeba zajištění finančního krytí výstavby dálnice D 47 v úseku Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice České republiky s Polskou republikou nárůstem ve výši 4 500 000 tis. Kč. Na druhé straně dochází ke snížení výdajů určených na příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy o prostředky odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní, které byly ve výši 2 395 000 tis. Kč převedeny do kapitoly Všeobecná pokladní správa, a o drobné úpravy v rámci kapitoly v kombinaci s výdaji spojenými se zavedením žákovského jízdného.

Uvnitř výdajového rámce dochází kromě již výše zmíněného k navýšení prostředků na realizaci doprovodného sociálního programu pro ČD, který byl usnesením vlády č. 427/2004 prodloužen do konce roku 2008, k nárůstu prostředků na výzkum a vývoj a rovněž i výdajů na financování společných programů EU a ČR. Na úrovni roku 2004 zůstává výše přípěvku na dopravní cestu a na podporu obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy. V kapitole nejsou rozpočtovány žádné prostředky na úhradu závazků bývalých Českých drah, s.o. V rámci daných možností je zajištěno finanční krytí úkolů plynoucích ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů.

Z celkového objemu výdajů kapitoly MD je do podnikatelské sféry určeno 25,67 %, což představuje částku 4 139 420 tis. Kč, v tom běžné výdaje 3 243 272 tis. Kč, kapitálové výdaje 896 148 tis. Kč.

Do příspěvkové sféry je směrováno 60,36 %, tj. v absolutní výši 9 732 440 tis. Kč, v tom běžné výdaje 173 354 tis. Kč, kapitálové výdaje 9 559 086 tis. Kč. Je nutno podotknout, že drtivou část těchto objemů tvoří 9 500 000 tis. Kč na výstavbu D 47. Z pohledu celkových výdajů představuje objem určený na D 47 plných 58,92 %. Investorem výstavby dálnice D 47 je státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2005Stáhněte si:
Zpět na výpis článků