Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy 2006

Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy 2006
Rozpočet MD za rok 2006


Souhrnné ukazatele

tis. Kč 

Příjmy celkem

8 060 656

Výdaje celkem

23 851 099

Průřezové ukazatele

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

296 794

z toho: platy zaměstnanců

294 485

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)

103 878

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

5 891

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě

287 165

z toho: platy zaměstnanců ve státní správě

286 272

Výdaje na výzkum a vývoj celkem 

168 193

v tom: institucionální výdaje celkem 2)

31 512

          účelové výdaje celkem 2)

136 681

Národní program výzkumu 3)

113 727

Programy v působnosti poskytovatelů 3)

16 000

Veřejné zakázky 3)

3 984

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

8 066 586

z toho: související s ERDF na operační program Infrastruktura

1 782 491

            v tom: ze státního rozpočtu 

74 369

                       kryté příjmem z rozpočtu EU 

1 708 122

            související s Fondem soudržnosti

6 284 095

            v tom: ze státního rozpočtu 

0

                       kryté příjmem z rozpočtu EU 

6 284 095

Specifické ukazatele - příjmy

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem

8 060 656

   z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem

7 992 217

               v tom: příjmy z ERDF na operační program

                          Infrastruktura

1 708 122

                          příjmy z Fondu soudržnosti

6 284 095

Specifické ukazatele - výdaje

 

 Drážní doprava 

3 951 647

 z toho: doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD

490 000

             úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní

             dopravy

2 246 647

             z toho: úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského

                         jízdného

120 000

             příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního

             fondu dopravní infrastruktury

400 000

 Kombinovaná doprava

181 627

 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

154 227

 Pozemní komunikace

0

 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy

438 000

 Program úspory energií a obnovitelných zdrojů

121 270

 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

61 270

 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

2 162 582

 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

59 116

             zajištění přípravy na krizové situace podle zákona

             č. 240/2000 Sb.

49 340

             zahraniční rozvojová spolupráce

0

 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

16 995 973

 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

7 791 973


1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

 Zpět na výpis článků