Příležitostná a kyvadlová doprava provozovaná velkými vozidly

Příležitostná a kyvadlová doprava provozovaná velkými vozidly
27.04.2018 14:56:51Nepravidelná osobní doprava
V rámci EU je veškerá příležitostná a kyvadlová doprava na základě článku 5 odst. 3 nařízení 1073/2009 liberalizována, tzn. že je provozována na podkladě Licence Společenství (tzv. Eurolicence) a vyplněného jízdního listu EU.

Podmínky provozování příležitostné a kyvadlové dopravy se státy mimo EU (kromě Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska) stanoví příslušné bilaterální dohody o mezinárodní silniční dopravě uzavřené s jednotlivými státy a se signatáři dohody INTERBUS, tj. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS) + přílohy. Ty druhy doprav, které nejsou příslušnou bilaterální dohodou, resp. dohodou INTERBUS liberalizovány (osvobozeny od povolovacího režimu), jsou provozovány na základě každoročně vyměňovaných povolení. Podmínky výdeje zahraničních vstupních povolení jsou upraveny § 19 – 23 Vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. O povolení pro mezinárodní dopravu osob není nutné předem žádat. Povolení jsou vydávána na výdejních pracovištích (odkaz na webové stránky http://www.dopravci.cz/kontakt) po předložení příslušných dokumentů (viz níže). Povolení nelze zasílat poštou, pro jejich výdej je nutná osobní návštěva na vybraném výdejním místě. Výdejem povolení je pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (odkaz na webové stránky: http://www.prodopravce.cz/).


Pro vydání povolení je nutné předložit následující dokumentaci:


a) platnou koncesi nebo jiný doklad, opravňující k provozování mezinárodní silniční dopravy,
b) technický průkaz vozidla; v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla, též doklad o tom, že je oprávněn vozidlo užívat.


 

Zpět na výpis článků