Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014

Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Legislativa a často kladené dotazy

I. ÚPLNÉ VÝJIMKY

Přepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR nespadají do působnosti tohoto nařízení (resp. dohody) a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavená tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.

Článek 3 Nařízení 561/2006:

Toto nařízení se nevztahuje na silniční dopravu

a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km (UPOZORNĚNÍ: v případě této výjimky se na přepravy v ČR použije úprava obsažená v § 3 odst. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 478/2000 Sb. v návaznosti na §§ 17-19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Řidič rovněž musejí zaznamenávat své činnosti dle § 1a vyhlášky č. 478/2000 Sb.);
aa) vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje, a která jsou používány pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
b) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
d) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
e) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
g) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;
i) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.
V případě výjimek uvedených pod písm. aa) až i) řidiči dodržovat režim činnosti řidiče nemusí a rovněž nemusí vést záznamy o své činnosti.

II. ČÁSTEČNÉ VÝJIMKY

Přepravy uvedené v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 (dohoda AETR možnost částečných výjimek neobsahuje) jsou označovány jako tzv. fakultativní výjimky a členské státy EU mohou rozhodnout, zda pro tyto přepravy stanoví jiný režim než ten uvedený v čl. 5-9 zmíněného nařízení. ČR této možnosti využila a tyto přepravy se řídí režimem dle § 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., v platném znění.
Dopravce je dále podle § 1a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 478/2000 Sb. povinen zajistit, aby záznam o činnostech řidiče byl pořízen buď jako výstup z tachografu, nebo aby řidič předmětný záznam vedl ručně. Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle tento záznam o činnostech z právě probíhajícího a z předchozího dne, pokud řídil, a paměťovou kartu řidiče, jen pokud mu byla vydána.

Článek 13

1. Jestliže nejsou dotčeny cíle stanovené v článku 1, může každý členský stát na svém území nebo po dohodě s jiným členským státem na jeho území udělit výjimky z článků 5 až 9 a stanovit individuální podmínky vztahující se na tyto výjimky týkající se přepravy
a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
b) vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou koupí;
d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb.
Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 100 kilometry  od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2 300 km 2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovými vozidly;
f) vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;
g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících;
h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;
m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;
o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály;
p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti 100 kilometrů.

V případě uplatnění této výjimky je dopravce namísto podmínek uvedených v článcích 5 až 9 nařízení č. 561/2006 povinen zajistit dodržování doby bezpečnostních přestávek, která je stanovena v § 3 odst. 5 vyhlášky č. 478/2000 Sb.

 Je nutné upozornit, že v tomto případě se jedná o českou úpravu, a že jiné členské státy EU mají výjimky dle tohoto článku upraveny rozdílně.


 

Zpět na výpis článků