Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)

Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)
29.08.2022 11:23:13Mezinárodní silniční nákladní doprava

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.

Je třeba upozornit na tu skutečnost, že přijetím balíčku mobility došlo k úpravám pravidel kabotáže (konkrétně čl. 8 nařízení (ES) č. 1072/2009 – pravidlo zákazu provádění kabotáže po dobu 4 dní v hostitelském státě po dokončení kabotáže v tomto státě). Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě tak byla stanovena nová skutková podstata přestupku uvedená v § 35 odst. 2 písm. i) tohoto zákona, která navazuje na dílčí reformulaci § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tohoto přestupku se dopravce dopustí tím, že v rozporu s nařízením (ES) č. 1072/2009 provádí přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky, aniž by byl v České republice usazen (tedy všechna pravidla týkající se kabotáže), nebo nezajistí, aby řidič předložil při kontrole doklady o prováděné přepravě. Požadované doklady a jejich rozsah je vymezen v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1072/2009.
Za tento přestupek lze dopravci s ohledem na § 35 odst. 9 písm. b) zákona o silniční dopravě uložit pokutu až do výše 350 000 Kč.
V návaznosti na nová pravidla týkající se kabotáže připravila Evropská komise sadu otázek a odpovědí, které lze nalézt na stránce https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en

 
1. Kabotáž v členských státech EU

Podmínky kabotáže jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (dále jen „Nařízení č. 1072/2009“)
Toto nařízení se vztahuje na celý Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. kromě států EU je nařízení platné i v Norsku, v Lichtenštejnsku a na Islandu. Toto nařízení je účinné od 4. 12. 2011, s výjimkou čl. 8 a 9, které jsou účinné od 14. 5. 2010 a týkají se právě vnitrostátních přeprav na území hostitelského členského státu.

Každý dopravce, provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence Společenství, tzv. Eurolicence,  je oprávněn za níže uvedených podmínek provozovat kabotáž.

a)     Kabotáži musí vždy předcházet mezinárodní přeprava věcí z členského státu nebo ze třetí země do jiného členského státu.
b)     Kabotáž může být provedena až po dodání nákladu, dovezeného v rámci mezinárodní přepravy, tj. až po úplném vyložení nákladu z mezinárodní přepravy.
c)      Musí být provedena se stejným vozidlem, v případě soupravy se stejným motorovým vozidlem, se kterým byla provedena mezinárodní přeprava, která kabotáži předchází.
d)     Kabotáž je možné provést buď v hostitelském členském státě, do kterého směřovala mezinárodní přeprava, nebo v jakémkoli jiném členském státě. 

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě nesmějí provádět s týmž vozidlem nebo, v případě soupravy, s týmž motorovým vozidlem kabotáž ve stejném členském státě po dobu čtyř dnů poté, co v tomto členském státě kabotáž dokončily.

 
1.1. Kabotáž v hostitelském členském státě, do kterého směřuje  mezinárodní přeprava

V tomto případě je možné provést v hostitelském členském státě až 3 kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže však musí v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky uskutečněné v rámci mezinárodní přepravy.

1. 2. Kabotáž v jiném členském státě, než do kterého směřuje mezinárodní přeprava

V tomto případě je možné  provést ve  lhůtě 7 dnů celkem 3 kabotážní přepravy v členských státech odlišných od státu, kam směřovala původní mezinárodní přeprava, a to za podmínky, že v každém členském státě je povolena pouze jedna kabotážní přeprava ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy vozidlo bez nákladu vstoupilo na území tohoto státu.
V obou výše uvedených případech má dopravce povinnost předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé navazující kabotáži, kterou uskutečnil. Kabotážní přeprava uskutečněná v hostitelském členském státě dopravcem - nerezidentem je v souladu s pravidly stanovenými Nařízením č. 1072/2009 pouze pokud tento dopravce bude moci předložit jasné důkazy o  dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné prováděné kabotáži.

Důkazy musí pro každou jízdu obsahovat tyto údaje:
a)            jméno, adresa a podpis odesílatele;
b)            jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě;
c)             jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání;
d)            místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání;
e)            běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak    jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla;
f)             hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství;
g)            registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a návěsu.

Nevyžaduje se žádný další doklad, který by prokazoval splnění podmínek, za kterých je možné kabotáž provádět. Pokud dopravce při provádění kabotáže nepředloží  při silniční kontrole žádný doklad o mezinárodní přepravě či o následných kabotážních přepravách, nejsou dodržena pravidla pro provádění kabotáže dle uvedeného nařízení a jedná se tak o provádění nepovoleného druhu přepravy (o nepovolenou kabotáž nad rámec Nařízení č. 1072/2009), za kterou může být udělena sankce dle vnitrostátních předpisů jednotlivých členských států. 

Podmínky stanovené pro provádění kabotáže je třeba dodržet i v případě přeprav pro cizí potřebu, pro které není dle čl. 1 odst. 5 písm. a), b), c) Nařízení č. 1072/2009 třeba licence Společenství - Eurolicence). Jedná se o následující přepravy:


a)            přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;
b)            přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;
c)             přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti       přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t.

Omezením při provádění kabotážních přeprav nepodléhají následující přepravy:


a)            přeprava nákladu vozidly (silniční doprava pro vlastní potřeby), pokud splňuje tyto podmínky:
- přepravovaný náklad je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáván, kupován, pronajímán, najímán, vyráběn, získáván, zpracováván nebo opravován,
- účelem jízdy je převezení nákladu z nebo do podniku nebo jeho přemístění uvnitř podniku, popř. mimo podnik, a to pro jeho vlastní potřebu,
- motorová vozidla používaná pro takovou přepravu jsou řízena personálem zaměstnávaným dotyčným podnikem nebo tomuto podniku poskytnutým na základě smluvního závazku,
- vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží  (tato podmínka nemusí být dodržena v případě, náhradního vozidlo během krátkodobé poruchy běžně používaného vozidla),
- taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

b)            přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách.

 
2. Kabotáž – vybrané otázky a odpovědi

2. 1. Kabotáž ve Švýcarsku

Pravidla pro provádění kabotáže stanovena výše uvedeným nařízením se netýkají Švýcarska. Provádění kabotáže na území Švýcarska je možné pouze na základě zvláštního povolení příslušného švýcarského orgánu. Doporučujeme proto obrátit se  v případě zájmu o provádění kabotáže na území Švýcarska na švýcarský Spolkový úřad pro dopravu.
Odkaz:
https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html

2. 2. Kabotáž ve státech mimo EU

Kabotážní přepravy jsou ve státech mimo EU zpravidla možné pouze na základě zvláštního povolení vydaného příslušným orgánem státu, ve kterém má dopravce zájem provést takovou přepravu a podmínky si individuálně stanovuje každý stát.

 2. 3. Informace pro zahraniční osoby, které chtějí provádět kabotáž v ČR

Provádění kabotáže NA ÚZEMÍ České republiky podléhá v případě dopravce usazeného v členském státě EU výše uvedeným podmínkám a pravidlům. V případě, že se však jedná o dopravce usazeného ve státě mimo území EU, nebo dopravce usazeného v EU, který chce kabotáž provádět MIMO režim Nařízení č. 1072/2009, podléhá provádění kabotáže vydání zvláštního povolení dle § 32 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „ZSD“). Zvláštní povolení může být vydáno jen zahraničnímu dopravci, který je podle předpisů platných ve státě, na jehož území má sídlo nebo bydliště, oprávněn provozovat mezinárodní silniční dopravu, a to pouze z důvodu mimořádných dopravních potřeb, které nelze zabezpečit dopravci usazenými v České republice, a na základě vzájemnosti nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Na vydání zvláštního povolení není právní nárok, přičemž je možné jej vydat pro provedení jedné přepravy, omezeného počtu přeprav či neomezeného počtu přeprav v určitém období, které nesmí přesáhnout dobu 1 roku. Dle Položky č. 34 bodu 2. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích jsou správní poplatky za vydání povolení následující:

- provedení jedné přepravy:                               1 000 Kč
 
- provedení 2 až 5 přeprav:                                  4 000 Kč
 
- provedení neomezeného počtu přeprav:   20 000 Kč

2.4 Placení daní

Je-li zákazníkem osoba povinná k dani dle § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo či samostatnou provozovnu, které byla služba poskytnuta. Tato osoba je povinna přiznat a zaplatit daň. Poskytovateli služby tak nevzniká povinnost registrovat se a platit daň v ČR.
Při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani  (dle § 10f odst. 1 zákona o DPH) se služba zdaňuje v místě, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje, s výjimkou služeb přepravy zboží mezi členskými státy, které se zdaňují v místě zahájení přepravy (§ 10f odst. 2 zákona o DPH). V těchto případech vzniká poskytovateli služby povinnost registrovat se k DPH a přiznat a zaplatit daň v ČR. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které vznikne povinnost přiznat a zaplatit DPH v ČR, se stává plátcem dnem uskutečnění zdanitelného plnění (§ 6c odst. 2 zákona o DPH) a je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem, a to dle § 94 odst. 2 zákona o DPH.Zpět na výpis článků