Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly
Podnikání v silniční dopravě

 

Obecná podmínka:

a) živnostenské oprávnění - udělená koncese k předmětu podnikání silniční motorová doprava


- žádost o živnostenské oprávnění se podává na jakémkoliv živnostenském úřadě
- více informací na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/
Zvláštní podmínky:
a) sídlo právnické osoby na území České republiky
trvalým pobyt na území České republiky nebo obdobný pobyt na území některého jiného členského státu u fyzické osoby
 

b) usazení 

Právní rámec:

čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

Podmínky usazení:

a) sídlo v dotčeném členském státě s prostorami, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněné podmínky stanovené tímto nařízením

b) poté, co je oprávnění uděleno, mít jedno nebo více vozidel, buď vlastních, nebo na základě smlouvy o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy členského státu

c) účinně a nepřetržitě vykonávat s nezbytnými administrativními prostředky týkající se vozidel uvedených v písm. b) v provozovně umístěné v tomto členském státě, a to s příslušným technickým vybavením a zařízením

c) dobrá pověst

Právní rámec:
§ 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Dobrá pověst = bezúhonnost osoby podle živnostenského zákona, pokud nedošlo ke ztrátě dobré pověsti rozhodnutím podle § 35a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

d) finanční způsobilost

Právní rámec:
§ 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
Dopravce každým rokem prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo

Prokazuje se:
a) na základě ročních účetních závěrek vede-li podnikatel podvojné účetnictví, daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob vede-li podnikatel daňovou evidenci
b) bankovní zárukou
c) pojištěním, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Termín:
Trvání finanční způsobilosti podnikatel v silniční dopravě prokazuje na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července, resp. do 31. srpna požádá-li před uplynutím lhůty o její prodloužení
 Na přepočet hodnoty eura se použije kurz platný první pracovní den měsíce října, který je zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie:

e) odborná způsobilost

Právní rámec:
8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě
Prokazuje se osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšného složení písemné zkoušky, která se skládá z písemného testu a případové studie, nebo orgán jiného členského státu než České republiky - klik na etesty http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zdZpět na výpis článků