Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení

Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení
Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení

Odbor silniční dopravy, oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru, se zabývá mimo jiné povolovacím řízením v oblasti mezinárodní nákladní dopravy. Činnost oddělení v této oblasti vychází zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z příslušné prováděcí vyhlášky k němu, dvoustranných mezivládních dohod o mezinárodní silniční dopravě a z Nařízení EP a R. (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Odbor silniční dopravy, oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru, se zabývá mimo jiné povolovacím řízením v oblasti mezinárodní nákladní dopravy. Činnost oddělení v této oblasti vychází zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha), a z příslušné prováděcí vyhlášky k němu, dvoustranných mezivládních dohod o mezinárodní silniční dopravě a z Nařízení EP a R. (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (viz příloha).

Důležité upozornění

Při kontrolách silniční dopravy hlásí kontrolní orgány Ministerstvu dopravy zvýšený výskyt nedostatků v dokladech prokazujících oprávnění k podnikání tuzemských dopravců. Upozorňujeme proto české podnikatele v silniční dopravě na problematiku koncesních listin a výpisů z živnostenského rejstříku vydaných před nabytím účinnosti zákona č. 119/2012 Sb., tj. před 1. červnem 2012, a problematiku údajů uvedených na eurolicenci a jejich opisech.

V případech, kdy na základě tohoto zákona došlo ke změně koncese, vydal živnostenský úřad na základě § 56 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, podnikateli nový výpis se změněnými údaji. Dosavadní koncesní listiny a výpisy ze živnostenského rejstříku tedy již nejsou aktuální, neboť z nich nelze zjistit, zda k transformaci živnosti došlo či nikoli. Tyto doklady tudíž kontrolní orgány nemohou v rámci kontroly dodržování § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (tj. zda je doklad o podnikání ve vozidle) akceptovat a předložení neplatného dokladu o oprávnění k podnikání může být posouzeno jako provozování silniční dopravy bez příslušného dokladu, za což dopravci ve správním řízení hrozí sankce až do výše 100 000 Kč.

Ministerstvo dopravy na základě podnětů zahraničních kontrolních orgánů dále zjistilo, že v některých případech dopravci po změně údajů, nejčastěji po změně sídla, opomíjejí změnit tyto údaje na dokladech, které dopravce musí mít při provozování dopravy (zejména eurolicence a její opisy). Pokud zahraniční kontrolní orgány zjistí při kontrole nedostatky a vedou s dotčeným dopravcem správní řízení, dochází k potížím při doručování písemností a v mnoha případech se písemnosti vrátí zpět do zahraničí z důvodu neexistujícího adresáta na adrese uvedené v dokladech. Čeští dopravci tak ve správním řízení nemají možnost vyjádřit se k zjištěným nedostatkům či poskytovat správnímu orgánu relevantní dokumenty, které by mohly přispět ke snížení sankce či zastavení řízení. V praxi může dojít rovněž k situaci, kdy správní orgán poté, co obdržel podklady od kontrolního orgánu, neshledá důvody k zahájení správního řízení, ovšem z důvodu neplatných údajů nebude možné kontaktovat dopravce, aby mu bylo možné vrátit vybranou kauci, která tak propadne.

Doklady s neplatnými údaji mohou být také ze strany zahraničních kontrolních orgánu posouzeny jako neplatné a dopravci se tak vystavují dalšímu možnému postihu.

Při kontrole na území České republiky se neplatné údaje posuzují jako porušení povinnosti uvedené v § 33e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě[1], a za toto porušení uloží dopravní úřad dopravci pokutu až do výše 100 000 Kč.

Na základě výše uvedených důvodů proto Ministerstvo dopravy doporučuje českým dopravcům, aby si ověřili, zda jsou vozidla vybavena platnými doklady prokazujícími oprávnění k podnikání.

 


[1] Dopravce, kterému byla vydána eurolicence, osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu, je povinen oznámit změnu údajů uvedených v těchto dokladech dopravnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků