Přepravní povolení

Přepravní povolení
Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení

Přepravu mezi ČR a nečlenskými státy EU, jakož i tranzitem přes tyto státy, lze provádět pouze na základě povolení. Povolení přiděluje dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě písemné žádosti dopravce. Na základě zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, § 30, bylo přidělováním zahraničních vstupních povolení pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde se také žádost o povolení podává. Podrobnosti k přidělování zahraničních vstupních povolení a náležitosti žádosti stanoví výše uvedená vyhláška.

Přepravu mezi ČR a nečlenskými státy EU, jakož i tranzitem přes tyto státy,  lze provádět pouze na základě povolení.

Povolení přiděluje dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě (viz příloha), ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě písemné žádosti dopravce. Na základě zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (viz příloha), § 30, bylo přidělováním zahraničních vstupních povolení pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde se také žádost o povolení podává. Podrobnosti k přidělování zahraničních vstupních povolení  a náležitosti žádosti stanoví výše uvedená vyhláška.

 

1)            Přehled zemí – nečlenů EU se vstupem bez povolení pro malotonážní vozidla


Vozidla, jejichž celková hmotnost včetně přípojného vozidla nepřekračuje 6 tun, nebo jejichž celková užitečná hmotnost včetně přípojného vozidla nepřekračuje 3,5 tuny, jsou při bilaterálních a tranzitních přepravách osvobozena od povolovacího řízení. Pro jízdu bez povolení je dostačující, aby byla splněna alespoň jedna ze dvou stanovených podmínek.


  1. Srbsko
  2. Bělorusko
  3. Rusko
  4. Moldávie
  5. Ukrajina
  6. Uzbekistán
  7. Írán
  8. Bosna a Hercegovina
  9. Albánie
10. Turecko
11. Černá Hora

 

2)            Přehled zemí – nečlenů EU se vstupem bez povolení – liberalizace

Makedonie
 

3)            Švýcarsko

 

Mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem byla podepsána Dohoda o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, která harmonizuje povolovací řízení s předpisy EU. Bilaterální, tranzitní a třetizemní přepravy mezi státy EU a Švýcarskem tak lze provádět na základě eurolicence.

 

4)            EHP

Přepravy do  Lichtenštejnska, Norska  a na Island (tyto státy jsou členy EHP) jsou osvobozeny od povolovacího řízení a lze je provádět pouze na základě platné eurolicence. S Norskem je však zachováno povolovací řízení při třetizemních přepravách z/do nečlenského státu EU. Stáhněte si:
Zpět na výpis článků