Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace
• Transport übermäßiger und überdimensionierter Frachtgüter (D) – siehe Anhang „info_de“ unten
• Transportation of large and oversized loads (E) – see Annex „info_en“ below

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen „vyhláška č. 209/2018 Sb.“) je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 téhož zákona:
 
obecní úřad – na místních komunikacích;
krajský úřad – na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;
Ministerstvo dopravy – na dálnicích a též silnicích v případě, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., podléhá užití dálnice, silnice nebo místní komunikace tímto vozidlem nebo soupravou povolení k přepravě podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

Vydání povolení podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy Sazebník správních poplatků, pol. č. 35, zaplacení správního poplatku.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzoru tiskopisu žádosti je ke stažení níže.
 

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s podáváním žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), spočívajícího v užití/přepravě nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel (s výjimkou vozidal, na která se vztahuje níže uvedené opatření obecné povahy), bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že v případě vedení trasy po silnicích II. a III. třídy je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí souhlas jejich vlastníka (případně správce). Tento souhlas ve většině případů vydává (na základě žádosti) pověřený správce silnic II. a III. třídy jednotlivých krajů, tj. příslušná krajská správa a údržba silnic.

O souhlas vlastníka (správce) žádá příslušný silniční správní úřad, což nyní, vzhledem ke zvýšenému množství požadavků, které Ministerstvo dopravy zpracovává, pravděpodobně povede k prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí, a to až na 60 dnů. Žadatel má nicméně možnost (nikoliv však povinnost) o tyto souhlasy požádat sám, a tím celý proces urychlit.

Ministerstvo dopravy požádalo jednotlivé vlastníky (správce) o tzv. „generální souhlas“ tak, aby bylo možné užití/přepravu nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel (do hmotnosti 48 t, při přepravě dřeva do hmotnosti 52 t; délky 30 m; šířky 3,5 m a výšky 4,5 m) povolovat na celou silniční síť České republiky.

Aktuální stav projednání – viz soubor sus_2022.xlsx níže.

MODULÁRNÍ PŘEPRAVA (EURO-COMBI, GIGALINERS, ROAD TRAINS)

Při povolování modulární přepravy (jízdní soupravy délky do 25,25 m) uplatňuje Ministerstvo dopravy následující podmínky:

(1) Celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 48 t.

(2) Přeprava bude realizována pouze po pozemních komunikacích
a) bez úrovňového křížení se železnicí a
b) se směrově oddělenými jízdními pásy, s výjimkou úseků
- spojujících místo nakládky/vykládky s nejbližší směrově rozdělenou pozemní komunikací, přičemž délka takového úseku nesmí přesáhnout 10 km a
- v nichž se směrově rozdělená pozemní komunikace kříží nebo spojuje s jinou pozemní komunikací (lokální přerušení směrového rozdělení).
Mapa směrově rozdělených pozemních komunikací je k dispozici níže.

(3) Jízdní souprava bude vybavena čtyřmi zvláštními výstražnými světly oranžové barvy, umístěnými
a) na tažném vozidle v počtu 2 kusů a
b) na zadní části nástavby posledního přípojného vozidla v počtu 2 kusů, při splnění podmínek podle přílohy č. 12 část E bod 5 a 6 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
c) retroreflexní cedulí o rozměrech alespoň 1800 × 600 mm vyznačující celkovou délku jízdní soupravy, umístěnou při spodním okraji zadní strany posledního přípojného vozidla (viz obr. níže).Provedení statické zkoušky spojovacího zařízení, pokud není zapsáno v osvědčení v osvědčení o registraci silničního vozidla (část II)

Správní poplatky – vnitrostátní přeprava s dobou platnosti povolení 3 měsíce – 6.000 Kč, mezinárodní přeprava s dobou platnosti povolení 1 měsíc – 4.500 Kč.

oznaceni.jpg
obr. 1 – příklad označení jízdní soupravy

NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA PŘI SEZÓNNÍCH PRACÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo dopravy určilo podle § 24b odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silnice I., II. a III. třídy na území České republiky pro užití vozidly, jejichž vybrané hodnoty hmotností a rozměrů překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek uvedených v příslušném opatření obecné povahy, při sezónních pracích v zemědělství.

Vozidlo nebo jízdní souprava:    

1) zvláštní vozidlo kategorie S a podkategorie SS  (samojízdný pracovní stroj), včetně kombinace s pracovními  
    adaptéry, včetně tažených na přepravníku,

2) jízdní souprava vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a zvláštního vozidla podkategorie SN
    (pracovní stroj nesený)  nebo výměnného taženého stroje kategorie S (dříve pracovní stroj přípojný kategorie
    Sp),


3) vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a jejich přípojná vozidla kategorie R (dříve Ot).

Hodnoty pro vozidla podkategorie SS a podkategorie SN a soupravy T a C s pracovními stroji – 1) a 2) 
Největší povolená délka: 22 m 
Největší povolená šířka: 5 m
Největší povolená výška: 4,5 m 
Největší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy: 40 t
Největší povolená hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy: 12 t

Hodnoty pro vozidla kategorie T a C a jejich přípojná vozidla R (Ot) – 3) 
Největší povolená šířka: 3 m

Účel přepravy: zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)

Přehled podmínek pro přepravu (úplné znění podmínek v příslušném opatření obecné povahy)


 
  Silnice I. třídy Silnice II. a III. třídy
Opatření obecné povahy (účinnost od / platnost do) č. j. 719/2020-120-SSU/15 ze dne 18. 2. 2021 (4. 3. 2021 / 9. 2. 2025) č. j. 308/2019-120-SSU/19 ze dne 25. 1. 2020 (9. 2. 2020 / 9. 2. 2025)
Obecné podmínky užití silnic silnice I. třídy lze užít pouze v případech, kdy (1) je to nezbytně nutné k dosažení polnosti, či jiné nemovitosti přiléhající k těmto silnicím (s ohledem na zdroj a cíl cesty), přičemž k tomuto účelu nelze užít silnice II. a III. třídy, nebo (2) je jejich užití nezbytné k překročení státní hranice České republiky v důsledku omezení vyplývajících z místní či přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, případně je znemožněno užití hraničního přechodu na silnicích II. a III. třídy nejsou stanoveny
 
Podmínky pro přepravu vozidlo kategorie T a C musí být použito výlučně ve spojení se zvláštním vozidlem podkategorie SN nebo výměnným taženým strojem S (Sp)
vozidlo kategorie T a C pouze v případě, kdy je rozšíření opodstatněno montáží pneumatik, gumových pásů nebo dvojmontážním uspořádáním pneumatik, jež jsou nezbytné pro ochranu půdy, včetně systémů proti rozstřiku, a to za předpokladu, že šířka stálé konstrukce vozidla nepřesáhne 2,55 m a schválený typ vozidla je rovněž vybaven alespoň jednou sadou pneumatik nebo gumových pásů, při jejichž použití celková šířka nepřesáhne 2,55 m, přípojné vozidlo kategorie R (Ot) pouze v případě použití uspořádání pneumatik na ochranu půdy, pokud lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m. Šířka konstrukce vozidla nezbytná pro účely dopravy nesmí přesáhnout 2,55 m. Jestliže lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m, použijí se takové systémy proti rozstřiku, jsou-li namontovány, že šířka vozidla nepřekročí 2,55 m nebo při použití nástrojů, které jsou nezbytné k fungování vozidla
užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití minimálně dvou vozidel technického doprovodu vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud největší povolená šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují tak, že jedno vozidlo je vždy před prvním vozidlem či jízdní soupravou a druhé za posledním vozidlem či jízdní soupravou; do konvoje smí být řazena maximálně 3 vozidla či jízdní soupravy užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití (jednoho) vozidla technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m, a za použití dvou vozidel technického doprovodu vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 4 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují vždy před jedoucí vozidlo či jízdní soupravu
pokud vozidlo podkategorie SN bude svoji šířkou přesahovat vlečné vozidlo, bude jeho vnější okraj označen obrysovým značením (směrem dopředu bílé a směrem dozadu červené barvy)
prověření (1) dopravně technického stavu všech pozemních komunikací dotčených přepravou, zejména šířky a výšky průjezdního prostoru, poloměru směrových oblouků a dalších z hlediska přepravy stěžejních parametrů, (2) přítomnosti nadzemního vedení a (3) přítomnosti dopravních či jiných omezení, která mohou mít vliv na průběh přepravy; a to vždy bezprostředně před zahájením přepravy provozovatel vozidla před započetím přepravy prověří dopravně technický a stavební stav pozemních komunikací, na kterých bude přeprava realizována, se zaměřením zejména na šířkové a výškové uspořádání, nosnosti mostů a dopravní omezení
určení míst vhodných pro bezpečné předjíždění, případně objíždění vozidla či jízdní soupravy, dojde-li k tvorbě kolony delší než 200 m za pomalu jedoucím vozidlem či jízdní soupravou (vztahuje se též na místa ležící mimo síť silnic I. třídy, která lze k tomuto účelu použít) vč. povinnosti umožnit bezpečné předjíždění nebo zastavit vozidlo či jízdní soupravu v těchto místech, dokud nepomine situace uvedená v § 2 písm. mm) zákona o silničním provozu ---
okamžité odstranění závady nebo vozidla či jízdní soupravy z pozemní komunikace při technické poruše ---
přeprava nesmí být prováděna za mlhy, hustého deště nebo sněžení, silného větru, nebo jiné povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost silnice ---


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků