Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele

Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele
28.04.2018 18:00:50Pozemní komunikace
Ministerstvo dopravy je příslušné k vydání:
 
a) závazného stanoviska pro účely územního a společného územního a stavebního řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazného stanoviska pro účely společného územního a stavebního řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů [podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích]
 
b) povolení / závazného stanoviska pro účely provádění vybraných staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu dálnice (podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
(Povolení podléhá umisťování a provádění stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a provádění terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky. Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu.)
 
Ke stavbám v silničním ochranném pásmu dálnic Ministerstvo dopravy uplatňuje jednotné podmínky. Do 50 m od osy přilehlého pásu dálnice se nepovolují stavby trvalého charakteru. Výjimku lze udělit pouze v případě, že

a) se jedná o terénní úpravy nebo o stavby pozemních komunikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury, a to do vzdálenosti nejblíže 25 m od osy přilehlého pásu dálnice;
b) se v daném území do 300 m od záměru žadatele již nachází jiná legální stavba trvalého charakteru (povolení se v tomto případě může vydat pouze po hranici této stávající stavby);
c) je vydán souhlas majetkového správce dálnic, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“).

Podmínky podle písm. a) a c), popř. a) až c) je nutné splnit kumulativně.

Pozn.: Vzdálenost svislých ploch (ohraničujících silniční ochranné pásmo dálnice) od osy přilehlého jízdního pásu se určuje vždy od osy zpevnění, nikoli osy jízdních pruhů přilehlého (kolektorového) pásu dálnice nebo větve mimoúrovňové křižovatky.

Žádost musí obsahovat údaj o tom, pro jaké účely má být povolení nebo závazné stanovisko vydáno (územní řízení / stavební řízení / společné územní a stavební řízení / územní souhlas / ohlášení stavby / odstranění stavby).

V případě navazujícího územního řízení, společného územního a stavebního řízení a územního souhlasu bude žadateli z hlediska ochranného pásma dálnice podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy podle § 40 odst. 2 písm. g) téhož zákona, vydáno koordinované závazné stanovisko. V ostatních případech se Ministerstvo dopravy vyjadřuje pouze z hlediska ochranného pásma dálnic, a to formou závazného stanoviska (pro účely stavebního řízení) nebo povolení (pro účely ohlášení stavby). 

Žádosti o koordinované závazné stanovisko adresujte Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, žádosti o vydání závazného stanoviska / povolení podle § 32 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro účely stavebního řízení nebo ohlášení stavby adresujte Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy.

 Zpět na výpis článků