Osvědčení o registraci vozidla. Část I.

Osvědčení o registraci vozidla. Část I.
Registrace vozidel
Osvědčení o registraci vozidla. Část I.

Doklad posledního provedení vydaný po vstupu České republiky do Evropské unie (Osvědčení o registraci vozidla (osvědčení část 1)) splňuje zásady dané směrnicí rady ES č. 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel ve znění směrnice komise ES č. 2003/127/ES.
V první polovině roku 2005 byly předány předsedovi pracovní skupiny pro registraci vozidel Evropské komise v potřebném množství vzory těchto dokladů za účelem jejich poskytnutí všem členským státům EU.
S ohledem na tuto skutečnost již další vzory dokladů nebudou ze strany České republiky poskytovány a přibližnou podobu (skenované obrázky) sloužící široké veřejnosti bude od této doby možno zjistit pouze na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Popis dokumentu

 • Vzor - Osvědčení o registraci vozidla. Část I.
 • Toto osvědčení o registraci vozidla má podobu laminované evidenční karty o rozměrech 105 mm x 75 mm.
 • Osvědčení o registraci vozidla (osvědčení část 1) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla.
 • Ochrannými prvky jsou:
  • vodotisk
  • proměnlivé barvy lipových lístků (modrá a zelená) při různém úhlu pohledu
  • hologram
 • Barvy jsou nevýrazné, pastelové, aby se znesnadnilo padělání dokladů na barevných kopírovacích zařízeních.
 • Převládajícími barvami jsou pastelová světlá žlutá a pastelová červená (růžová) s černým a modrým potiskem.
 • Vyplňování rubrik osvědčení o technickém průkazu (osvědčení část 1) se provádí tiskárnou počítače nebo psacím strojem.

Ověřovat pravost všech technických průkazů a informací v nich obsažených smí jen pověřené orgány České republiky. Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout alespoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.
Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.
Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.
Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.

Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

Ministerstvo dopravy
odbor silničních vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15  Praha 1
Česká republika


 Zpět na výpis článků