Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
5. 12. 2016 16:33:45Řidičské průkazy


Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Stručný popis

• v této věci je oprávněn jednat:

     a) držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo  mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), jehož ŘP nebo MŘP je neplatný
     b) držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato nebo pozastaveno v řízení podle exekučního řádu
     c) držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl podle § 94a (ZŘMV, odklony v trestním řízení, apod.)
d) držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů, v jehož důsledku pozbude řidičské oprávnění
 
• držitel ŘP nebo MŘP  je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to: 

     a) při převzetí nového ŘP nebo MŘP vydaného náhradou za neplatný
     b) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo
         odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci
     c) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění
d) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů
 
• v případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu ŘP nebo MŘP (pokud byl jeho držitelem)  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého.
 
• při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP
 
• při odevzdání ŘP nebo MŘP musíte mít s sebou platný doklad totožnosti a ŘP nebo MŘP. V případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění se dále pro nové vydání ŘP předkládá jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech
 
• v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany žadatele může být uložena sankce podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

•   výše uvedené se též vztahuje na odevzdání "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu"
 
• právní postup vyřízení požadavku je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků