Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
6. 12. 2016 8:27:45Řidičské průkazy

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 
Stručný popis
 • držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště;
 • v případě odcizení ŘP nebo MŘP osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásila; není nutné hlásit ztrátu ŘP Policii ČR, přesto takový postup doporučujeme 
 • dalšími doklady, které je  nutno předložit, jsou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), v případě poškození ŘP nebo MŘP i poškozený  doklad, a jednu  fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.   
 • obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů. V případě např. ztráty MŘP se vydává nový MŘP.
 • vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP"  nepodléhá správnímu poplatku
 • správní poplatek za vydání nového ŘP nebo MŘP je zákonem stanoven ve výši 50 Kč 
 • v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • právní postup vyřízení požadavku je stanoven:
  Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 
   


Zpět na výpis článků