Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)

Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
10.02.2018 11:59:20Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)

Důležité informace k povolování výjimek ze zákazu jízdy

(k § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů)

Vzor žádosti je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost musí být podrobně zdůvodněna. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Další doklady nutné k udělení výjimky:  

koncesní listina, popř. živnostenský list                                                           

výpis z obchodního rejstříku                                                              

 technické průkazy vozidel

výjimky-potvrzení

 

(Omezení jízdy některých vozidel v zemích Evropy: obraťte se s dotazem na Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia nebo na velvyslanectví příslušné země).

S ohledem na naléhavé zájmy bezpečnosti silničního provozu, v rámci maximalizace ochrany rekreačního provozu, lze výjimku ze zákazu jízdy (povolení), podle výše uvedeného zákona, udělit skutečně pouze ve výjimečných případech.

Ministerstvo dopravy proto uděluje výjimky ze zákazu jízdy pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, což jsou především důvody:

- zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel,

- zabránění možným ekologickým haváriím,

- zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod.,

- zajištění provozu telefonních sítí,

- zajištění víceméně jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí,

- velmi krátkodobě dočasné zajištění plynulosti provozu výrobních a jiných organizací, pokud  jsou tak řešeny následky nepředvídatelných událostí (porucha výrobního zařízení apod.),

- pouze ve skutečně důkazy prokázaných případech, kdy je doloženo a přísně ověřeno, že potřeba přepravy není možná za žádných okolností uspokojit ve dnech, kdy  neplatí omezení jízdy.

Žádost o výjimku ze zákazu jízdy, musí obsahovat takové průkazné podklady, z kterých jednoznačně vyplývá, že důvody, pro které je požadována výjimka ze zákazu jízdy, jsou důvody hodné zvláštního zřetele, jak vyžaduje zákon, a na jejichž základě je Ministerstvo dopravy oprávněno výjimku udělit. Nelze proto např. povolit výjimku ze zákazu jízdy, kdy dodavatel (odběratel) uvádí jako důvod žádosti žádné nebo omezené skladové kapacity, ztíženou průjezdnost hraničních přechodů, nebezpečí přepadení a odcizení přepravovaného zboží, apod. Pokud v těchto případech bude povolení výjimečně uděleno, tak jen na výrazně omezenou dobu,  aby žadatel měl možnost vyřešit potřebu přepravy jiným způsobem tak, aby nebylo nutno povolovat výjimku ze zákazu jízdy. Ministerstvo dopravy plně chápe mnohdy velmi svízelnou situaci jednotlivých dopravců, ale do budoucna nelze povolením výjimky ze zákazu jízdy řešit personální otázky, nedostatek skladových prostor nebo vozidel či jiné nevyřešené problémy jednotlivých dodavatelů/odběratelů na úkor bezpečnosti silničního provozu, zejména pak rekreačního.

Poznámka:

Od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je omezení jízdy některých vozidel výrazně uvolněno; omezení jízdy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době až od 13:00 do 22:00 h (původně 00:00 - 22:00 h), v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7:00 do 13:00 h (původně 07:00 - 20:00 h). V pátek pak v období od 1. července do 31. srpna v době od 17:00 do 21:00 hodin.

 

Doplněk žádosti o výjimku ze zákazu jízdy - česká verze

Doplněk žádosti o výjimku ze zákazu jízdy - anglická verze

Doplněk žádosti o výjimku ze zákazu jízdy - německá verze

 

 

SPECIMEN POVOLENÍ

VÝJIMKY - potvrzeníStáhněte si:
Zpět na výpis článků