Clean Mobility

Clean Mobility
20.11.2015 0:00:00Mobilita

"National Action plan for clean mobility" drawn up in cooperation with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Transport and Ministry of Environment was approved at a meeting of the government on November 20, 2015.

Schválením dokumentu „Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)“ vyjadřuje vláda ČR vůli státu aktivně podpořit rozvoj alternativních paliv zejména v silniční dopravě, a naplnit tak dříve definované cíle ČR v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí. Za situace, kdy se podpora rozvoje alternativních paliv v dopravě stává nejen v evropském, ale i celosvětovém kontextu stále nosnějším tématem a kdy vlády vyspělých zemí přistupují ke stále systematičtější podpoře tohoto segmentu trhu, se jeví jako zcela nezbytné, aby se tímto směrem začala ubírat i ČR. V opačném případě může být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ne nepodstatnou měrou ohrožena konkurenceschopnost ČR, a to zejména v souvislosti se silně proexportním charakterem její ekonomiky a výrazným podílem automobilového průmyslu na jejím HDP. Česká republika je významným výrobcem motorových vozidel a jejich komponent. Realizují se zde projekty výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility. Podpora nízkoemisních vozidel by měla napomoci mj. dalšímu rozvoji tuzemských výrobců vozidel a autodílů, ale i související infrastruktury.

Uvedený materiál vychází z požadavku směrnice 2014-94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která ukládá každému členskému státu přijmout vnitrostátní rámec politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a zavádění příslušné infrastruktury. Zároveň stanoví požadavky na výstavbu plnících a dobíjecích stanic s časovým horizontem mezi léty 2020-2030.

V souladu s uvedenou směrnicí EU cílí NAP CM na ta alternativní paliva, která jsou „na prahu plného komerčního využití“, což se tedy netýká například LPG a biopaliv.Sama směrnice obsahuje i zdůvodnění, proč není nutné na podobné bázi přistupovat i k podpoře LPG, když konstatuje, že „infrastruktura LPG je poměrně dobře rozvinutá a zahrnuje značné množství již funkčních plnicích stanic v Unii“. Na druhou stranu NAP CM nenavrhuje ani žádné omezení současného stavu, kdy je LPG podporováno na bázi nižší spotřební daně. Rovněž biopaliva jsou zde zmíněna pouze okrajově s odkazem, že jejich problematikou se bude detailně zabývat Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.

Pojem „čistá mobilita“ může vyvolávat očekávání mnohem šířeji zacíleného materiálu, který by řešil i obecnější témata, např. změna přístupu k dopravě či vyšší preference pro městskou hromadnou dopravu, případně se věnoval i dalším druhům ekologické dopravy (nejen cyklodopravy ale např. „bezmotorové mobility“). Skutečností však je, že jak Státní energetická koncepce, tak i Dopravní politika ČR, tj. základní strategické materiály vlády ČR, na jejichž základě byl tento materiál vypracován, počítají s tím, že se NAP CM bude věnovat právě výhradně problematice energetiky v dopravě a bude „obsahovat opatření pro posílení podílu vozidel na alternativní pohon“.

Podle dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ by se NAP CM měl stát jedním z 12 návazných strategických dokumentů přispívajících k realizaci cílů Dopravní politiky. Cíle NAP CM jsou v souladu rovněž se Státní politikou životního prostředí, která obsahuje mj. zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy, které přispěje k celkovému snížení úrovně znečištění ovzduší v ČR.

Podpora nízkoemisních vozidel přispěje ke snížení produkce emisí znečišťujících látek ze sektoru dopravy, a to především ve městech a aglomeracích, kde je doprava hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší. Zlepšením kvality ovzduší dojde ke snížení zdravotních dopadů s tím souvisejících, které zahrnují snížení imunity, zhoršení stavu astmatiků a alergiků, častější výskyt onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému a způsobující genové mutace již při vývoji plodu v těhotenství.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků