Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování

Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
Ostatní metodiky
Doprava a změny v sídelní struktuře jsou odedávna spojité nádoby, díky čemuž se rozvoj dopravy významně podepsal na mnohých procesech ovlivňujících podobu a utváření města a naopak. Rozvoj města významně ovlivňuje celý dopravní systém. Zásadním problémem současných měst je jejich rychlá expanze od okolní, doposud volné krajiny, kde dochází na úkor záboru půdního fondu a přírodních biotopů k nárůstu antropogenních aktivit. Tato rychlá expanze s sebou nese zvýšené nároky na dopravu. Stávající praxe v dopravním inženýrství při vytváření predikčních modelů dopravy nedokáže dostatečně rychle reagovat na tyto změny, které s sebou proces suburbanizace přináší. Odborná úroveň zpracování jednotlivých modelů se významně liší u různých zpracovatelů v závislosti na jejich kreativitě při sběru dat, přípravy modelu i samotného výpočtového řešení modelu. Další nesourodá řešení lze sledovat následně po zpracování modelu při interpretaci předkládaných výsledků. Projekt VaV MD ČR č. CG921‐109‐910: „Časová dostupnost jako dopravní indikátor nekontrolovatelného rozrůstání měst (urban sprawl)“
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků