Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech
Ostatní metodiky
Zásadním problémem při hodnocení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech je ekonomická náročnost měření, která by bylo nutné provádět na velké ploše území, na rozptýlených lokalitách s mnohdy relativně řídkým osídlením. Proto byla vypracována tato metodika popisující nejvhodnější postupy pro stanovení hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření.
Metodika slouží k využití výsledků měření kvality ovzduší, intenzity dopravy a meteorologické situace k hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Výsledný model byl zpracován pro oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), benzo[a]pyren (BaP) a pevné částice (PM10, PM2.5) v různých typech zástavby. Je jednoduše rozšiřitelný i pro další škodliviny. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02021267 Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků