Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství
Silniční doprava
V současné době je stále více žádáno využití recyklovaného stavebního asfaltového materiálu z vozovek pro opětovné využití v rámci výstavby nových a rekonstrukce stávajících komunikací. Kromě zkoušení jejich mechanicko-fyzikálních vlastností je třeba se také zabývat otázkou vlivu těchto materiálů na životní prostředí (dále jen ŽP) v rámci jejich pokračujícího životního cyklu. Nyní se vhodnost použití asfaltových recyklovaných směsí z hlediska vlivu na ŽP prokazuje normovanými zkouškami, které stanovuje legislativa pro daný druh odpadu. Stanovení obsahu škodlivých látek je prováděno zkouškami vyluhovatelnosti odpadu o určité zrnitosti. Z pohledu kontaminace životního prostředí se v reálných podmínkách při použití recyklovaných asfaltových směsí zejména v rámci oprav současné metody jeví jako nedostatečné. 
Metodika je koncipována jako dokument, který komplexně řeší problematiku stanovení kontaminantů v recyklovaných asfaltových směsích z úhlu pohledu jejich reálného využití. Definuje vhodné strukturní typy vzorků recyklovaných směsí a postupy jejich zkoušení v souvislosti s uvolňováním škodlivin tak, aby se co nejvíce přiblížily reálným podmínkám. Postupy jsou kombinacemi normovaných postupů daných současnou legislativou a nových postupů ověřených v rámci řešení výše uvedeného projektu. Metodika definuje sledované škodliviny a metody jejich stanovení. Část je také věnována hodnocení výsledků analýz, včetně návrhu následných postupů využití materiálu při daných koncentracích škodlivin.
Metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků