Metodika popisující postup pro úpravu křižovatek

Metodika popisující postup pro úpravu křižovatek
Silniční doprava
Cílem této metodiky je stanovit postup pro výpočet efektivity přestavby rozlehlých úrovňových neřízených křižovatek. Výpočet efektivity je založen na očekávaném snížení ztrát z dopravní nehodovosti vlivem vybudování úpravy. Pro zajištění funkčnosti křižovatky je do celé metodiky zahrnut i výpočet kapacity, který se provádí pro stávající stav v návrhovém období a také pro navrhovaný stav v návrhovém období. Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti se provádí na základě analýzy nehodových dat či na základě odhadu očekávaného počtu nehod pro daný typ uspořádání. Součástí metodiky je i příloha obsahující jednotlivé typy úprav ve vztahu k typům dopravních nehod. Metodika umožňuje stanovit, zda daný typ úpravy je schopen dostatečného společenského přínosu či nikoli (snížení ztrát z nehodovosti je kompenzováno finančními náklady na zřízení a údržbu opatření). Umožňuje rovněž porovnávání jednotlivých variant úprav. Metodika je výsledkem řešení projektu VaV Technologické agentury
ČR č. TA01031303: EFEKTIV - „Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů“.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků