Odbor veřejné dopravy - působnost a kontakty

Odbor veřejné dopravy - působnost a kontakty
Zajištění dopravní obslužnosti

Odbor  veřejné dopravy v rámci svého poslání a působnosti odpovídá za: 

 • zabezpečení věcné problematiky veřejné vnitrostátní osobní dopravy v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zákonem č.  111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy,
 • výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě na úseku veřejné dopravy podle  zákona  č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 •  výkon vrchního státního dozoru ve věcech drah na úseku veřejné dopravy podle  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 •  zabezpečení zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších stupňů státní správy  v oblasti veřejné osobní silniční dopravy,
 •  zajišťování koncepční, metodické, předpisové a normotvorné činnosti příslušející  ústřednímu orgánu státní správy v oblasti veřejné silniční a drážní osobní dopravy, včetně projednávání a realizace mezinárodních dohod a předpisů ES v oblasti veřejné osobní dopravy,
 •  zajišťování stanovisek k právním předpisům z hlediska působnosti odboru veřejné  dopravy,
 •  návrh, projednání a publikaci podzákonných norem v oblasti veřejné silniční a drážní dopravy, 
 •  zabezpečení statistického zjišťování údajů o veřejné vnitrostátní osobní dopravě a   městské hromadné dopravě,
 •  vytváření podmínek a zabezpečování podpory integrovaných dopravních systémů,  včetně městské hromadné dopravy,
 •  vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS),
 •  zpracování koncepce dopravní politiky a strategie veřejné osobní  dopravy, včetně její realizace v rámci stanovené působnosti ministerstva dopravy,
 •  přípravu a zpracování objednávky Ministerstva dopravy na zajištění dopravních potřeb  státu dálkovou vnitrostátní drážní osobní dopravou ve veřejném zájmu u  příslušných  drážních dopravců.

        V rámci své odpovědnosti dále:

        Rozhoduje:

 • o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti veřejné osobní silniční dopravy.

       Spolupracuje: 

 • s dopravními úřady při  koordinaci mezi jednotlivými druhy veřejné osobní dopravy, včetně řešení krizových situací,
 • s územními orgány státní správy a orgány územní samosprávy při realizaci integrovaných dopravních systémů ve městech a regionech, včetně městské hromadné dopravy, při harmonizaci ekonomických podmínek jednotlivých druhů veřejné dopravy při zapojení do integrovaných dopravních  systémů a při zajišťování celostátního informačního systému o jízdních řádech a při tvorbě standardů ve veřejné silniční a drážní osobní dopravě,
 •  s územními samosprávnými celky na plánování dopravní obsluhy území,
 •  na plánech rozvoje dopravních sítí pro oblast veřejné dopravy,
 •  při zadávání projektů výzkumu a vývoje, racionalizačních projektů a služeb v oborech veřejné osobní silniční a drážní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů a taxislužby a uplatňuje požadavky na plnění těchto prací.

 

        Koordinuje a metodicky řídí: 

 • kontrolní a další činnosti státní správy ve veřejné osobní dopravě zaměřené na dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů vztahujících se k veřejné osobní dopravě,
 • oblast celostátního informačního systému  o jízdních řádech

       Zastupuje:

Ministerstvo dopravy před soudy ve věcech přezkoumání rozhodnutí vydaného odborem veřejné dopravy.
          
Kontakty na odbor veřejné dopravy:

JUDr. Ondřej Michalčík, ředitel odboru
tel. 225 131 259
e-mail: sekretariat.190@mdcr.cz

Oddělení státní správy (191) : 
Mgr. Vojtěch Budinský
tel. 225 131 388

Oddělení koncepce a rozvoje (192):
Ing. František Vichta, vedoucí oddělení a zástupce ředitele
tel. 225 131 674Zpět na výpis článků