Legislativa národní a EU ve veřejné dopravě

Legislativa národní a EU ve veřejné dopravě
Právní předpisy, OPD - kolejová vozidla, koncepce veřejné dopravy

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Stanovisko Evropského výboru regionů k tématu výzvy v oblasti veřejné dopravy ve městech a metropolitních regionech (COR 2020/02613) - Politická doporučení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

(Text s významem pro EHP)


Zpráva o prosazování nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě (viz níže)


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PO ŽELEZNICI A SILNICI A O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EHS) Č. 1191/69 A Č. 1107/70

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( Úř. věst. L 315, 3.12.2007)

Sdělení Komise „Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě" (2015/C 220/01)

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/58/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury (liberalizace mezinárodní osobní železniční dopravy)

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/59/ES, o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

 

Další stránka

 

NÁRODNÍ LEGISLATIVA


Metodická pomůcka k zákonu č. 194/2010 Sb. - Uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících (viz níže)

 

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

 

Prováděcí předpisy k zákonu č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů:

Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

Nařízení bylo vyhlášeno dne 18.3.2011 v částce 24/2011 Sbírky zákonů a  nabývá účinnosti dne 1. dubna 2011.

Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

Vyhláška č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

Vyhláška č. 297/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Ostatní

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

- Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.)

Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy (Účinnosti od 1. září 2014)


Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků