Žákovské jízdné - informace pro dopravce a dopravní úřady

Žákovské jízdné - informace pro dopravce a dopravní úřady
Žákovské jízdné

Žákovské jízdné – informace o legislativním pozadí a praktických záležitostech souvisejících s přiznáváním slevy

 

Dne 28.4.2004 vláda ČR svým usnesením č.398 schválila vyčlenění finančních prostředků na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žákovského jízdného ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě a v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.

 

Toto rozhodnutí navazuje na usnesení vlády č. 624 z 23.6.2003, kterým bylo uloženo ministru dopravy zpracovat podklady pro cenový výměr MF upravující zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol tak, aby mohla být tato sleva přiznávána od září 2004 jako náhrada za zrušený sociální příspěvek na dopravu.

 

Na základě výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (uveřejněn na stránkách MF v Cenovém věstníku, částka 13/2017), mají nárok na "žákovské jízdné" žáci a studenti všech škol do věku 26 let (od 6 do 15 let sleva ve výši 25 % z polovičního jízdného, zaplatí tedy 37,5 % obyčejného (plného) jízdného; od 15 do 26 let sleva ve výši 25 % z obyčejného (plného) jízdného). Sleva je dojíždějícím žákům a studentům poskytována pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Studentům dojíždějícím na internáty a koleje je sleva přiznávána pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích (potvrdí škola na "žákovském průkazu"). Žákovské jízdné se vztahuje na žáky a studenty, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu nebo veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu k dojíždění z místa bydliště do místa školy k účasti na školním nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce.
 

Kompenzace slev

Dne 3.12.2009 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007, které upravuje mj. definici a následnou kompenzaci veřejných služeb. Vláda ČR na svém jednání dne 7.6.2010 schválila materiál "Řešení problematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007". Více ZDE.

 

Metodický pokyn

K poskytování žákovského jízdného je vydán Metodický pokyn, který podává dopravcům praktické informace, jak mají slevu poskytovat, kdo na ní má nárok, jak se mají vydávat průkazky na slevu atd. - vše naleznete v příloze.

  • Metodický pokyn k poskytování žákovského jízdného platný od 10.8.2015
  • Objednávka tiskopisů žákovských průkazů od 25.9.2013 (Přepravní a tarifní věstním MD, číslo 12/2014, položka 027/12/2014) - aktualizovaná adresa
  • Vzor a popis hologramu


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků