Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava
13. 7. 2018 19:24:57Vodní doprava

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava
Základní informace
Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“), může provozovat vodní dopravu pro cizí potřeby jen ten, kdo je spolehlivý a má koncesi. 

Za spolehlivou se nepovažuje osoba,
  • jež provozovala neoprávněně vodní dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních tří let před podáním žádosti a nebo
  • jíž byla v průběhu posledních tří let před podáním žádosti odejmuta koncese k provozování vodní dopravy z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním vodní dopravy souvisejí, nebo proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi.

Obecné podmínky a postup pro získání koncese upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobný postup pro získání koncese naleznete zde.

Získání koncese na provozování vnitrozemské vodní dopravy je podmíněno získáním odborné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 33a zákona o vnitrozemské plavbě, která se prokazuje osvědčením o vykonané zkoušce a dokladem o tříleté praxi v oboru vodní dopravy. Podrobnosti obsahu zkoušky stanovuje vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování odborné způsobilosti provádí Státní plavební správa. Více informací zde.  

Ministerstvo dopravy ve smyslu ustanovení § 34 zákona o vnitrozemské plavbě vydává stanovisko k žádosti o koncesi podané u příslušného živnostenského úřadu. O stanovisko žádá Ministerstvo dopravy příslušný živnostenský úřad a Ministerstvo dopravy ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvádí mimo jiné věcný, časový a územní rozsah provozování vodní dopravy a případě další podmínky.

Za účelem vydání stanoviska Ministerstva dopravy je třeba, aby žadatelé přiložili k žádosti o koncesi podávané živnostenskému úřadu i návrh stanovení věcného, územního a časového rozsahu:
  • věcný rozsah – nepravidelná osobní doprava, pravidelná osobní doprava, nákladní doprava, přívoz (lze kombinovat),
  • územní rozsah – úsek vodního toku, vodní tok, vodní toky nebo obecně vodní cesty ČR, v případě nákladní dopravy lze i včetně přeprav mezinárodních,
  • časový rozsah – na dobu určitou x na dobu neurčitou.

Právní úprava

Kontakt
Mgr. Kristýna Parolová
tel. 225 131 078
kristyna.parolova@mdcr.cz

Statistika platných živnostenských oprávnění vnitrozemská vodní doprava dle krajů
 
Kraj Rok 2016 Rok 2017
Hlavní město Praha 124 124
Středočeský kraj 38 41
Jihočeský kraj 28 31
Plzeňský kraj 7 7
Karlovarský kraj 2 2
Ústecký kraj 99 95
Liberecký kraj 4 4
Královéhradecký kraj 4 4
Pardubický kraj 13 13
Kraj Vysočina 0 0
Jihomoravský kraj 22 20
Olomoucký kraj 7 8
Moravskoslezský kraj 4 4
Zlínský kraj 3 3
Celkem 355 356
Údaje ke dni 31. 12. 2017.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu


 

Zpět na výpis článků