Jachtaři

Jachtaři
05.04.2019 14:45:31Velitelé námořních jachet (průkazy způsobilosti)

Informace o termínech a místech konání zkoušek velitelů jachet 
- státní dozory schválené před nouzovým stavem jsou zrušeny
- pro žádost o schválení státního dozoru postupujte dle informací v přiloženém dokumentu a vytiskněte a vyplňte přiloženou žádost nebo pouze vyplňte přiloženou žádost

Pro lepší informovanost zájemců bude zde Námořní úřad zveřejňovat informace o místě a času plánovaných zkoušek velitelů jachet.
 

 

Námořní průkazy způsobilosti velitelů jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování průkazů způsobilosti:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s vystavováním a prodlužováním platnosti průkazů způsobilosti velitelů jachet jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 08:00 - 16:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování individuálních žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení paní Markétou Stránskou - telefon: 225 131 225

 

Informace o požadavcích na odbornou přípravu a výcvik, zkouškách a námořních průkazech způsobilosti velitelů jachet:

• Doporučení pro výcvik jachtařů (03/2020)

• Vydání průkazů způsobilosti

• Prodloužení průkazu způsobilosti

• Seznam školících střediskek (09/2022)

• Zkušební řád zkoušek velitelů jachet (10/2006) 

• Seznam jachetních instruktorů (=zkušebních komisařů praktické zkoušky) (aktualizace 09/2022)

• Seznam zkušebních komisařů (aktualizace 04/2016)

• Seznam posuzujících lékařů (09/2022)

• Seznam pověřených školicích středisek pro způsobilost "operátor námořní pohyblivé služby - SRC" (09/2022)

 

Formuláře k průkazům způsobilosti velitelů jachet ke stažení:

• Přihláška ke zkoušce způsobilosti velitele jachty (pdf) (03/2020)

• Protokol teoretické zkoušky velitele jachty (pdf) (06/2020)

• Protokol praktické zkoušky velitele jachty (pdf) (06/2020)

 Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu způsobilosti velitele jachty (pdf) (platná od 06/2020)
 Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu způsobilosti velitele jachty (docx - vyplňovací) (platná od 06/2020)

 

Registrace námořních jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování registrace plavidel:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s zápisy do Námořního rejstříku jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 09:00 - 17:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení paní Terezou Opočenskou - telefon: 225 131 345

 

Zápisy do námořního rejstříku:

• Informace žadatelům o zápis námořní jachty do Námořního rejstříku ČR (01/2011)

• Informace žadatelům o zápis rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet (10/2005)

• Informace o ročních poplatcích za právo plout pod státní vlajkou ČR (10/2006)

• Požadované technické vybavení jachty (10/2005)


• Seznam dokladů potřebných pro zápis námořní jachty do Námořního rejstříku (10/2005)

• Seznam dokladů potřebných pro výmaz námořní/rekreační jachty (10/2005)

 

Formuláře k registraci námořních jachet ke stažení:

• Tabulka odstraňování odpadů z jachet na moři (10/2005)

• Žádost o zápis/výmaz/změnu/ povolení pro námořní jachty (01/2008)

• Žádost o zařazení/výmaz/změnu rekreační do Evidence rekreačních jachet (10/2005)

• Žádost o registraci lodní tísňové bóje EPIRB (pdf) (03/2011)

 

Subjekty poveřené k prohlídkám námořních jachet plujících pod vlajkou České republiky (abecedně):

(Organizations authorized to carry out surveys and inspections of seagoing yachts flying flag of the Czech Republic - in aphabetical order)

1) Československý Lloyd

http://www.cslloyd.cz/

http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/

2) Členové asociace klasifikačních společností IACS

(Clasification Associations, members of IACS)

http://www.iacs.org.uk/

http://www.iacs.org.uk/explained/members.aspx

3) Oldřich Straka - Yachtservice

http://www.yachtservice.cz/

http://www.prohlidkylodi.cz/

4) Polski Rejestr Statków

(Polish Shipping Register)

http://www.prs.pl/

 

Kontroly a vyšetřování nehod námořních jachet:

 Záznam o kontrole námořní jachty (02/2007)

• Poučení o hlášení nehody pro případ výmazu z Námořního rejstříku (05/2010)

• Hlášení o nehodě (01/2017)

Upozornění na správné vyplňování oblastí plavby v dokladech

o plavební praxi ("napluté míle") - 08/2010

Dotazy občanů ČR v zámoří:

Vzhledem k dotazům předaných na MD od českých občanů s dlouhodobými pobyty v zahraničí a zámoří na průkazy způsobilosti použitelné k námořní i vnitrozemské rekreační i komerční plavbě rekreačních plavidel MD informuje, že v duchu mezinárodní úmluvy OSN o mořském právu UNCLOS, ČR plně respektuje zásadu výhradní kompetence úřadů vlajky plavidla ohledně akceptace průkazů způsobilosti vydaných v jiných zemích, než je vlajka plavidla.

Legislativa ČR nestanoví v tomto směru pro české občany žádná zvláštní omezení.

 

***

Questions received from overseas Czech citizens:

Referring questions received from Czech citizens living abroad and overseas on long-term basis on acceptance of Certificates of Competency on recreational crafts used for sea and inland recreational or trade sailing, Transport Ministry of the Czech Republic hereby informs that as per UN International Convention of the Laws of Seas (UNCLOS) the Czech Republic is fully respecting the exclusive right of the vessel´s Flag state to decide on acceptance of Certificates issued by the Countries other than vessel´s Flag Country.

Laws of the Czech Republic does not impose any restriction for Czech citizens on this matter.Zpět na výpis článků