ADN 2021 - Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

ADN 2021 - Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
07.07.2021 14:26:45Přeprava nebezpečných věcí

V částce 17, ročník 2021 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2021 Sb.m.s. , kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).
 
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2019 - 2020 byly v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijaty změny a doplňky Předpisů přiložených k Dohodě.

Změny a doplňky Předpisů vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidované Dohody, zahrnující výše uvedené změny a doplňky, a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
 
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) daná v Ženevě 26. května 2000 pod patronátem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) vstoupila v platnost dne 28. února 2008.
 
Vlastní Dohoda a přiložené Předpisy v jejich originální verzi byly vydány v roce 2001 pod symbolem ECE/TRANS/150. Tato publikace obsahuje rovněž Závěrečný protokol z diplomatické konference konané v Ženevě od 22. do 26. května 2000, během níž byla Dohoda přijata, jakož i text Rezoluce přijatý touto konferencí.
 
V době vydání této publikace měla Dohoda 18 smluvních stran: Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Francii, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Moldavskou republiku, Rumunsko, Ruskou federaci, Srbsko, Slovensko, Švýcarsko a Ukrajinu. Jiné členské státy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, na jejichž území se nacházejí vnitrozemské vodní cesty, jiné než ty, které vytvářejí pobřežní trasu, se mohou také stát smluvními stranami Dohody přistoupením k ní, za podmínky, že vnitrozemské vodní cesty jsou součástí sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu, jak je to definováno v Evropské dohodě o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN).
 
Předpisy přiložené k ADN obsahují ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, ustanovení týkající se přepravy v kusech a ve volně loženém stavu v plavidlech vnitrozemské plavby nebo v tankových plavidlech, jakož i ustanovení týkající se stavby a provozu takových plavidel. Dále obsahují požadavky a postupy pro inspekce, vydávání osvědčení o schválení, uznávání klasifikačních společností, monitorování, školení a zkoušení odborníků.
 
S výjimkou ustanovení týkajících se uznávání klasifikačních organizací, které jsou platné od vstupu Dohody v platnost, přiložené Předpisy vstupují v platnost až dvanáct měsíců po vstupu Dohody v platnost, tj. dne 28. února 2009 (viz Článek 11 (1) Dohody).
 
Před vstupem Dohody v platnost byly prováděny novelizace přiložených Předpisů pravidelně na Společných zasedáních znalců UNECE a CCNR. Tyto novelizace byly přijaty Administrativním výborem ADN na jeho prvním zasedání, které se konalo v Ženevě dne 19. června 2008 (viz dokument ECE/ADN/2, odstavce 13 až 16).
 
V důsledku toho sekretariát zveřejnil konsolidované znění („ADN 2009“) pod symbolem ECE/TRANS/203, („ADN 2011“) pod symbolem ECE/TRANS/220, („ADN 2013“) pod symbolem ECE/TRANS/231, („ADN 2015“) pod symbolem ECE/TRANS/243, („ADN 2017“) pod symbolem ECE/TRANS/258, („ADN 2019“) pod symbolem ECE/TRANS/276 a („ADN 2021“) pod symbolem ECE/TRANS/301.
 
Přiložené předpisy obsažené v předkládané publikaci jsou konsolidovanou verzí, které zahrnují tyto novinky, a které jsou aplikovatelné od 1. ledna 2021.
 
Mělo by se dbát toho, že podle Směrnice 2008/68/EC Evropského parlamentu a Rady z 24. září 2008 o vnitrozemské dopravě nebezpečných věcí musí členské státy Evropské unie, s vyloučením odchylky stanovené v Článku 1, odstavci 3 Směrnice, používat tyto předpisy, jakož i Článek 3 (f) a (h) a Článek 8, odstavce 1 a 3 Dohody ADN, pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí mezi členskými státy na jejich území po vnitrozemských vodních cestách.
Všechny žádosti o informace týkající se aplikace ADN by měly být adresovány dotčenému příslušnému orgánu.
 
Dodatečné informace je možno nalézt na webové stránce Dopravní Divize UNECE na následující adrese:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků